Vad vilja Sverigedemokraterna?

Det här valet har tyvärr bara en vinnare. Det är Sverigedemokraterna. Deras valseger grundar sig på många faktorer som inte enkelt förklaras. Men det handlar uppenbarligen om att vi i de etablerade partierna inte tillräckligt fört samtal med väljarna. Det är tydligen så att många människor känner sig utanför och visar sitt missnöje med det politiska etablissemanget. Det måste vi ta på allvar.

Lokalt här i Borås fick SD hela 11,4 procent och 9 mandat i Kommunfullmäktige. De blir tredje största parti. Det är högst beklagligt, inte bara av ideologiska skäl. De har under den förra mandatperioden splittrats och endast en person har fortsatt företrätt SD. Resten har blivit politiska vildar och valt att inte delta på fullmäktiges sammanträden, med undantag av en ledamot som deltagit men som streckpartist. De förvaltade väljarnas förtroende uruselt.

Men det är inte det enda. Inför det här valet skulle SD först inte presentera någon lokal politik. Dagarna före valet kom det. Då var det ett mycket kort program där de uttalade att de inte ville låsa sig i vissa frågor eftersom det inte fanns någon politik på riksnivå. De vill inte låsa sig vid lokalpolitiken. Då har de engagerat sig i fel val. Jag kan upplysa SD om att kommunpolitik är lokalpolitik.

Det blir värre. I BT uttalar Johan Österlund, nummer 1 på SD:s lista ”Vi kommer att vara ganska så förtegna och inte säga vad vi tänker rösta på.” Jag måste säga att det är högst ansvarslöst. Nummer åtta på kommunlistan, Pertti Merstrand, vill för BT inte berätta vilka frågor han ska driva i Borås. ”Ingen kommentar” var hans svar på BT:s fråga.

Vi har en allvarlig situation för den svenska demokratin. SD har blivit valda, men de tycks inte ha någon konkret politik att bidra med i Borås. De vill inte kommentera vilka frågor de ska driva. Jag tycker att det är bedrägligt mot väljarna.

Jag tror det kommer bli turbulent att följa SD här i Borås. Kommer de klara av att hålla ihop? Kommer det bli avhopp? Kommer de ta sakpolitiska ställningstaganden eller kommer de bara rösta mot förslag? Hur ska de i praktiska frågor leva upp till väljarnas förtroende? Erfarenheterna från förra mandatperioden förskräcker.

Publicerat i Uncategorized | 3 kommentarer

Feminism utan socialism!

Ett av de mest grundläggande värdena i ett liberalt samhälle är för individen att betraktas och bemötas som just en individ, en egen, unik person. Med det som grund har Folkpartiet under en mycket lång tid haft ett stort engagemang för jämställdheten mellan kvinnor och män. Det började redan med den allmänna och lika rösträtten även för kvinnor som genomdrevs av den liberale statsministern Nils Edén tillsammans med socialdemokratin. Ända sedan dess har det i de liberala leden drivits en hel rad jämställdhetsfrågor. Pappamånader i föräldraförsäkringen, karriärtjänster i kvinnodominerade yrken i välfärden, minskade löneskillnader, insatser mot hedersförtryck med mera.

Feminism utan socialism är en mycket viktig paroll för oss i den här valrörelsen. Det grundar sig som jag visat ovan på den liberala ideologin med individen i centrum. Men det är i den här valrörelsen särskilt viktigt att visa att feminism inte har ett dyft med socialism att göra. Idag har alltför många uppfattningen att det är vänster att verka för lika förutsättningar mellan kvinnor och män. Det är det inte. Snarare är det vänstern som genom historien haft svårt att se individen och istället har de föredragit kollektiven. Jag blir bedrövad när jag hör en företrädare för Vänsterpartiet kalla de, nästan alltid, kvinnliga anställda inom RUT-företag för tjänstefolk. För många kvinnor har RUT inneburit en möjlighet att starta eget företag eller få ett första jobb som nyanländ i Sverige. Det duger inte enligt Vänsterpartiet. Deras jämställdhetspolitik är i många fall kontraproduktiv. För oss i Folkpartiet handlar det om att i praktisk politik skapa lika förutsättningar och där är en viktig faktor att fler kvinnor ska få jobb.

Bild 026

Lokalt här i Borås agerar Folkpartiet med flera förslag för en ökad jämställdhet. Bland annat vill vi ha genuskompetens på våra förskolor, jämställdhet i kommunala bolagsstyrelser, fortsätta stödja kvinnojouren och skapa goda förutsättningar för kvinnor att göra karriär i kommunen. Men vi vill också ha en särskild lässatsning för pojkar, som tyvärr halkar efter tjejerna i skolan. Det är genom att skapa lika möjligheter för individer som vi skapar ett jämställt samhälle. Det är feminism utan socialism.

Morgan Hjalmarsson (FP)
Kommunalråd

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ordning och reda i Borås Stad!

På BT.se publicerat inlägg om styrningen av Borås Stad!

Vill boråsarna ha en stabil ekonomi med reformer av välfärden som bygger på mer pengar genom tillväxt, eller vill boråsarna ha utgiftsökningar i välfärden som bygger på höjd kommunalskatt? Jag och Folkpartiet är övertygade om att Borås mår bäst av en ekonomisk politik som syftar till en växande stad, där vi genom fler invånare kan skapa mer resurser till välfärden. Med en sådan politik behöver skatten inte höjas, snarare kan den kanske sänkas på sikt. För Socialdemokraterna och de övriga rödgröna partierna, vars tillväxtkritik blir mer påtaglig dag för dag, är det ett ökat skatteuttag som ska finansiera välfärden. Det leder enligt vår uppfattning inte Borås framåt som en attraktiv bostadskommun.

Folkpartiet har en politik för att uppnå en tydligare styrning av Borås Stad och därigenom få ut mer av varje skattekrona. Bland annat vill vi organisera kommunen i facknämnder. Det skulle skapa en ökad professionalitet i förvaltningarna samtidigt som det förenklar styrningen och skapar ökad likvärdighet inom kommunen. Det ska inte spela någon roll om du bor på Hestra eller i Dalsjöfors, skolan och äldreomsorgen ska styras på och utföras på lika villkor. Det finns dessutom en kommunal bolagsflora att rensa i. Det finns inget egenvärde i att ha många kommunala bolag och vi vill minska deras antal och omvandla vissa till förvaltningar.

En tydligare styrning av kommunen handlar inte bara om kommunens egen verksamhet, det handlar också om dess kontakter med omgivande näringsliv. Folkpartiet tvekar inte, Servicekontoret ska avvecklas och mark- och anläggningsentreprenaderna ska upphandlas på den privata marknaden. Samtidigt gäller det att ha ordning och reda på upphandlingarna, något som vi noterat inte varit fallet här under våren. För att hålla samman alla delar av kommunen krävs ett medvetet och aktivt koncerntänkande. Det har de rödgröna med Ulf Olsson (S) i spetsen inte visat under de senaste fyra åren.

För Borås fortsatt framgångsrika utveckling krävs en tydlig styrning av kommunen så att välfärden blir av bästa kvalitet samtidigt som vi skapar goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Det sker genom fler bostäder, förtätning av stadskärnan, konkurrensutsättning av kommunal verksamhet, bra företagsklimat, goda kommunikationer och ett attraktivt kultur- och nöjesliv. Fler invånare i Borås ger oss mer resurser till skolan och omsorgen. För det har Folkpartiet en tydlig politik,

Morgan Hjalmarsson (FP)
Kommunalråd

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Valfilm nummer 20 – 1000 nya bostäder i Borås!

Idag har jag presenterat Folkpartiets förslag om 1000 nya bostäder i Borås, med plats för minst 2000 Boråsare. Förslaget går ut på att snabbt skapa ett område för exploatering eftersom stora delar av västra Borås begränsas av Götalandsbanans utredningsområde.

I valfilmen berättar jag mer om förslaget! Vi höll en presskonferens där BT och Sveriges Radio medverkade. BT har redan i detta nu skrivit ett reportage om förslaget!

Materialet nedan delades ut till pressen och innehåller motiveringar för förslaget:

1000 nya bostäder på Nordskogen!

Pressmaterial – bakgrund till och motiv för Folkpartiets förslag om 1000 bostäder på Nordskogens planerade industriområde

Sammanfattning: Folkpartiet vill skapa ett nytt bostadsområde på Nordskogens (Kypeskogens) planerade industriområde. Vi bedömer att där kan rymmas 1000 nya bostäder för 2000 boråsare. Området liggar vackert och högt beläget med utsikt över Öresjö och med närhet till rekreation och goda kommunikationer. 

I maj 2013 antogs detaljplanen för Nordskogens industriområde. Planen omfattar cirka 30 hektar och är belägen just öster om nya RV 42. Planens ändamål är industri.

Folkpartiet vill göra om detaljplanen och pröva möjligheten till bostäder på platsen. Det är den plats som det snabbast går att skapa ett stort bostadsområde på, vilket behövs i bostadsbristens Borås. Bedömningen är att byggstart skulle kunna ske hösten 2015 eller kring årsskiftet 2016. Kommunen är markägare för hela planområdet. För att igångsätta arbetet har idag lämnats in en motion på ämnet av Morgan Hjalmarsson.

Allmänt om bostadsmarknaden i Borås:

Det råder mycket stor efterfrågan på bostäder i Borås. De bostadsprojekt som för närvarande pågår täcker inte på långa vägar det behov som finns. Nästa riktigt stora projekt är det växande Norrby med den nya stadsdelen, som beräknas vara bebyggt 2021. Det är dock mycket osäkra beräkningar. Ett annat projekt är Regementet, men det är inte i samma storleksordning. Vi kan inte acceptera detta, utan måste våga ta nya grepp.

Att bostadsbyggandet går långsamt i Borås beror till stor del på att Götalandsbanans sträckning inte är bestämd. Det tar lång tid och gör att de stora projekten i västra Borås inte kan komma till stånd än på många år.  

Folkpartiet har bland annat lämnat in en motion om att förtäta stadskärnan. Det krävs en tydlig och konkret plan för detta, om vi ska lyckas med att tredubbla invånarantalet i stadskärnan till 2025.

Bostäder på Nordskogen:

Som redogjorts för ovan saknas det tillgängliga platser där det snabbt kan ske en mera storskalig bostadsexploatering. Folkpartiet ser mycket allvarligt på detta och förordar därför att ett planarbete omedelbart påbörjas för att omvandla Nordskogens industriområde till ett bostadsområde. Då kan vi få till en storskalig bostadsutbyggnad i närtid eftersom området redan är berett.

Några skäl för en bostadsexploatering:

  • Utmärkt geografiskt läge med möjlighet till goda kommunikationer till centrum och närhet till Knalleland
  • Ett fint läge med absolut närhet till vackra natur- och rekreationsområden
  • Högt läge och god utsikt över nejden och Öresjö
  • Kan ske snabbt eftersom området är förberett och ägs av kommunen. Endast ny detaljplan krävs. Dock ska O-Ringens arrangemang använda området sommaren 2015
  • Hamnar nära bostadsområdet vid Tosseryd där cirka 90 bostäder inklusive förskola planeras

Bedömningen är att det på Nordskogen kan skapas minst 1000 bostäder med plats för minst 2000 boråsare. Vi har här möjligheten att på allvar skapa ett område med blandad bebyggelse. Vi vill se hyresrätter och bostadsrätter blandat med friliggande villor. Områdets utformning och storlek gör det möjligt. Vi vill att AB Bostäder ska vara med och bygga, men vi föreslår också en markanvisningstävling för de privata byggbolagen. Detta område kan då användas som en koppling mellan det nya området på Tosseryd och den tidigare bebyggelsen i Frufällan/Sparsör och Sjöbo.

Området är också attraktivt sett till kommunikationerna. Vi ska inte bara skapa utrymme för bostäder utan också för en förskola och en centrumanläggning. För dem som redan idag reser in till och från Borås centrum vore det bra med en affär i anslutning till området.

Omgivningen

Rekreation finns i områdets omedelbara närhet. Kypeterrängen med de fina strövområdena och Öresjö gör området attraktivt för den som vill bo nära naturen.

Industriområdet väster om RV 42 består av Stena Recycling och gamla däckfabriken. I den senare är verksamheten begränsad medan den i den förra pågår för fullt. Stenas verksamhet behöver hanteras på något sätt genom bullerbegränsningar mot bostadsområdet. Nordskogen kan skyddas genom någon form av bullervall i den södra delen. Norrut i området ligger planområdet högre än vägen och därmed minskas bullret högst markant.

Trafik

Området kommer att få goda kommunikationer till Knalleland, till Fristad och in till centrum. Busstrafik med halvtimmastrafik kommer att trafikera området genom linje 150. Förutsättningarna för att resa till och från området är således goda. Beaktat de pågående planarbetena och de intressen som finns längs RV 42 från Sjöbo och norrut mot Fristad är det troligt att kollektivtrafiken kommer att behöva trafikera sträckan tätare inom närtid. 

RV 42 alstrar en del buller, vilket självfallet måste tas under beaktande i planprocessen. Bedömningen är att de naturliga ljudvallarna, tillsammans med vissa kompletteringar, och en viss indragning av bebyggelsen i området kommer att klara de krav som ställd på buller vid bostadsbebyggelse.

En bostadsetablering har en ytterligare fördel visavi en industrietablering, den skapar mindre tung trafik genom centrum. Det ligger inte i kommunens intresse att skapa industriområden som alstrar ökat trafikflöde genom staden. Industri på Nordskogen skulle skapa fler tunga transporter genom centrum vilket är beklagligt av flera skäl.

Behovet av industrimark

Att vi nu föreslår att området ska användas till annat än industri betyder inte att det kommer råda brist på industrimark i Borås. På Viared Västra pågår utbyggnad av industriområde med 900 000 kvadratmeter, på Östra 400 000 kvadratmeter och på Norra 110 000 kvadratmeter. Därutöver finns planer för Gässlösa, invid nya 27:an, samt vid Kråkered. I Lockryd i Svenljunga kommun finns 1 miljon kvadratmeter.

Så det finns gott om industrimark i Borås och dess absoluta närhet. Vi kan därför med gott samvete använda Nordskogen för bostäder.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Valfilm nummer 19 – Street Art festivalen

I dagens BT går att läsa att de tillfälliga byggloven som beviljats för att kunna arrangera Street Art festivalen löper ut vid årsskiftet. Då behöver man söka om permanenta bygglov, då målningarna utgör en sådan väsentlig förändring av fasaden så att de kräver bygglov.

Mitt förslag är att BoråsBorås TME AB söker bygglov för alla målningar för att vi på så vis ska kunna bevara dem här i vår vackra stad. Jag är övertygad om att de kommer att utgöra bra besöksmål. Om det i dagens valfilm!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Valfilm nummer 18 – Almenäs!

Almenäs är i sanning en pärla i Borås. Badplatsen, båten M/S Svanen och kaféet. Men det går att utveckla än mer. Entreprenören som driver kaféet/restaurangen vill utvidga, men Borås Stad, som är hyresvärd, vill inte bygga ut huset. Jag har lämnat in en motion där jag föreslår att Borås Stad investerar i fastigheten. Det och lite till kommenterar jag i dagens valfilm!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Politik för ett växande Borås!

Debattartikel publicerade i BT.se

Folkpartiet tror på tillväxt. Det är bra att Borås växer. Varför? Jo, genom en tillväxt av invånarantalet får vi mer skattemedel och kan utveckla välfärden. Vi behöver därför göra Borås än attraktivare som inflyttningskommun. En politik för fler boråsare består av en hel flora av åtgärder, men jag tänker här presentera de åtgärder som Folkpartiet anser vara viktigast.

För det första gäller det förtätning av stadskärnan. Jag har lämnat in en motion om att vi behöver ta fram en plan för hur vi ska kunna tredubbla invånarantalet i stadskärnan till år 2025, som vi talar om i kommunens vision. Det kräver högre hus och en inventering av lufttomter. Vad som också krävs är en mycket tät samverkan med stadens fastighetsägare för att se vilka möjligheter de har att bygga fler våningar på sina hus. Vi vill också att Viskaholm, där Borås Wäfveris gamla lokaler ligger, blir ett nytt bostadsområde som på sikt förbinder staden med nya nedre Norrby.

För det andra måste vi ordna ett samlat resecentrum vid Centralstationen. Det duger inte som det är idag med en uppdelning mellan tåg, regional och lokalbussar. Ett samlat resecentrum ger två uppenbara fördelar. Det underlättar för dem som pendlar in eller ut ur Borås. Förenklad pendling är en viktig fråga för att Borås ska vara en attraktiv bostadsort. En annan fördel är att Södra torget, en av de vackraste platserna i staden, befrias från bussarnas bullrande.

För det tredje vill vi använda AB Bostäder betydligt aktivare. Vi vill sälja ut delar av hyresbeståndet för att bolaget ska ha muskler att bygga nytt. Det är högst beklagligt att den rödgröna ledningen i stadshuset stoppade den försäljning som var långt gången. Nya hyresrätter produceras det alltför lite av och vi är övertygade om att AB Bostäder kan bygga mer, bara de finansiella förutsättningarna ges. Vi vill också öka samordningen mellan AB Bostäder och de övriga kommunala bostadsbolagen i syfte att effektivisera förvaltningen.

För det fjärde vill vi underlätta för fler strandnära bostäder. Strandskyddet är på många platser alltför omfattande och vi vill göra det möjligt att bo nära sjöar och vattendrag. Det ska dock inte hindra människors tillträde till badplatser och stigar eller dylikt. Vi tror på varje människas rätt att bo var den vill och därför kommer vi alltid att vara positivt inställda till spridd bebyggelse på landsbygden.

I dessa tider när det finns partier som argumenterar emot ekonomisk tillväxt och är motståndare till människors rätt att bosätta sig utanför kollektivtrafikens sträckningar argumenterar jag och Folkpartiet för en helt annan politik. Det är en politik som tar sin utgångspunkt i en mångfald av boende, just för att valfriheten ska finnas även när det gäller att välja var och hur man vill bo. En sådan mångfald av boende kräver att vi ger många olika möjligheter till byggare och bostadsföretag. I Borås ska det inte finnas brist på byggbar mark, vare sig det är i staden eller i övriga kommunen. En röst på Folkpartiet är en röst på ett Borås som växer. Det är också en röst för en välfärd med mer resurser. Det skapas genom tillväxt.
Morgan Hjalmarsson (FP)
Kommunalråd

Bilder 2014-02-11 037

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar