Folkpartiet vill flytta berg!

Krokshallsberget utgör en bromskloss i Borås tillväxt. Berget förhindrar den nödvändiga förtätningen av stadskärnan som krävs. Jag och Folkpartiet föreslår att Krokshallsberget tas bort och att ytan används för andra angelägna ändamål. Det krävs i en förtätad stadskärna med ambitioner att växa!

Jag har tidigare argumenterat för bostäder på Viskaholm och det förslaget ser nu ut kunna komma i hamn i och med att Steen & Ström nu vill sälja fastigheten. Det är mycket bra då det kommer att kunna ge oss ett välbehövligt tillskott av bostäder i stadskärnan, dessutom med ett förträffligt läge till kommunikationer. Utöver det har vi i Borås Stads budget 2015 ett uppdrag om en förtätningsstrategi för stadskärnan, som i korthet handlar om hur vi ska gå till väga för att få en stadskärna med tredubbelt fler invånare till 2025. En sådan stadskärna måste vara oerhört väl försörjd med infrastruktur och kollektivtrafik och i en sådan stadskärna ryms inte Krokshallsberget.

Vad fyller berget egentligen för funktion i dagens Borås? Parkeringsgarage, parkeringsplatser på toppen, grönyta, ytor för Trafikverket och kanske något ytterligare. Inget av detta är på något sätt olösligt på en annan plats. Grönytorna är dessutom mycket otillgängliga. Vad värre är så utgör berget en stor barriär från stationen in till centrala Borås. Vi måste öppna upp ytor i staden som gör det enklare och attraktivare att bo och arbeta i Borås. Tas berget bort blir det enklare att se det fina som Borås har att erbjuda. Borås Wäfveris fantastiska kontorslokal, Simonsland och möjligheten att promenera längs Viskan.

I ett Borås med ambitioner att bli en större och mer tätbefolkad stad ryms inte Krokshallsberget. Berget måste bort för att vi ska kunna utveckla Borås på ett bra sätt. I Folkpartiets handlingsprogram står ”Spräng bort Krokshallsberget”. Riktigt så dramatiska behöver vi kanske inte vara. Men en sak är säker, i framtidens Borås behövs Krokshallsbergets yta till annat än parkering.

Om detta har jag spelat in en film. Titta på den här:

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Väska – även på staty i Borås!

Växjö kommun har sagt nej till en staty som avbildar kvinnan som drämde sin handväska mot nynazister på marsch i Växjö 1985. Det var en aktion som kvinnan gjorde för att visa sin avsky mot nazismen. Nu pågår en rörelse över landet som förser statyer med handväskor. Jag har gjort min insats i Borås, närmare bestämt i Stadsparken.

Morgan Väska 018

Bakgrunden är att statyn av Växjö kommun ansågs för våldsam. Kultur och konst är inte enkelt, och ska inte vara enkelt. Det ska vara omdiskuterat och det ska skapa känslor. I dessa tider när yttrandefriheten är hotad är detta särskilt viktigt. Därför har jag försett en staty i Stadsparken med en väska.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Stoppas lägenheter i Pallashuset av Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen, statens förlängda arm i länet, visar prov på maktbegär. Nu hotar de att stoppa höghuset vid Pallas på grund av bullerproblem. Man häpnar över den fyrkantighet och den formalism som Länsstyrelsen visar upp. Bakgrunden är att kommunen har planmonopol, det vill säga det är Kommunfullmäktige som avgöra markanvändningens lämplighet i kommunen. Kommunfullmäktige i Borås har antagit detaljplanen i fråga och får därmed anses tycka att ett höghus på platsen är den lämpligaste markanvändningen.

Nu säger Länsstyrelsen att då huset blir utsatt för buller från alla håll så kan Länsstyrelsen komma att överpröva planen och i värsta fall upphäva den. Den typen av maktutövning kan vi gott vara utan. Lägenheterna kommer att skyddas från buller och det kommer att vara inglasade balkonger som gör att det kommer att gå att vädra på ett bra sätt, vilket Länsstyrelsen ifrågasätter. Det försmädliga är att projekt liknande detta blivit godkända ibland annat Stockholm, så varför det inte skull bli godkänt i Borås är ett mysterium.

Man kan inte annat än förundras över vilka förväntningar det finns på fastigheter i städer. Det är väl tämligen uppenbart att om man vill bo mitt i staden så får det konsekvenser. Det kommer att bullra mer, det finns inte samma tillgång till grönytor som i ytterområden men det är också närmare till affärer, restauranger med mera. Att då bullerfrågan skulle vara en problem för de som väljer att bosätta sig så är jag mycket tveksam till. Den som känner Borås vet att det finns många som bor i betydligt bullrigare lägen som tycker att de går utmärkt. Länsstyrelsen får inte vara en bromskloss i utvecklingen. Hur många hus i New York, London och andra stora städer skulle få godkänt av Länsstyrelsen i Västra Götalands län? Inte många om jag får spekulera.

Förtätningen av Borås stadskärna måste huvudsakligen ske på höjden. Den täta staden är framtiden och det får många positiva konsekvenser, bland annat miljömässiga! Att det inte uppmuntras av staten kan jag bara beklaga.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Folkpartiet – för en borgerlig jämställdhetspolitik

I dagarna har två jämställdhetsfrågor varit debatterade, först frågan om en tredje pappamånad och senare även frågan om vårdnadsbidraget. Som folkpartist är jag glad över att dessa frågor lyfts i debatten. Tydligen är det regeringens avsikt att föreslå att det införs en tredje pappamånad, men de kommer också föreslå ett avskaffande av vårdnadsbidraget. Det kommer Folkpartiet att bifalla.

En tredje pappamånad är ett förslag som Folkpartiet arbetet mycket med. Det kommer att leda till en ökad jämställdhet och minskade inkomstklyftor mellan könen. Den jämställdhetsbonus som nu finns i föräldraförsäkringen fungerar bra, men den skapar inte tillräckliga incitament. En tredje pappamånad kommer däremot att stärka incitamenten för föräldrarna att dela på föräldraskapet mer, även ekonomiskt. Det är bra!

Vårdnadsbidraget är en kvinnofälla, det kan enkelt konstateras. Men det finns ytterligare en dimension på detta som inte har uppmärksammats tillräckligt, nämligen att vårdnadsbidraget har en tydligt negativ integrationseffekt. Invandrade kvinnor har genom vårdnadsbidraget inte kommit ut på arbetsmarknaden och lärt sig svenska, kommit in i en gemenskap med mera. Detta är ett viktigt skäl, bland andra, för att avskaffa vårdnadsbidraget.

Jämställdheten tycks nu ta två viktiga steg framåt. Det gläder mig!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Snart bostäder på Viskaholm?

Nu har det kommit besked om att Steen och Ström, som äger Viskaholm, vill sälja fastigheten. Tidigare var planen att bygga en shoppinggalleria där, men den planen har grusats. Jag har sedan tidigare verkat för bostäder på platsen.

I en debattartikel som är knappt ett år gammal skrev jag följande:

Borås Wäfveris gamla lokaler på Viskaholm, precis invid Viskan, vill vi bygga om till bostäder! Området har varit föremål för planarbete sedan 2006 och syftet med de planerna har varit att utvidga centrum genom att tillskapa en handelsgalleria med plats för kontor. Det arbetet har gått i stå, och det kanske är lika bra? Gallerior uppvisar idag inte samma attraktionskraft som för några år sedan, och idag flanerar vi hellre i en klassisk stadskärna. Därför är det dags att tänka om! Vi har andra förslag för platsen och byggnaderna. Folkpartiet tycker att Borås Wäfveris lokaler just vid Viskan är ett av de bästa bostadslägena som finns i stadskärnan. Det centrala läget med en omedelbar närhet till Resecentrum och all centrumhandel gör det till en attraktiv bostadsetablering. Bostäder på platsen skulle inte bara förbättra centrums attraktionskraft och förbättra bostadssituationen, det skulle stärka Borås som stad.

Den vackra kontorsbyggnaden är en profilbyggnad för Borås och väldigt viktig för områdets karaktär och historiska förankring. Byggnaden fyllde 100 år förra året och har sedan den byggdes varit en viktig del i stadsbilden. Den är också ett utmärkt exempel på en industriell byggnad i nationalromantisk stil, en arkitektur som vi på något sätt borde bygga vidare på när vi utvecklar området. Vill vi bevara byggnaden måste vi fylla den med liv, och det vill Folkpartiet. 

I Borås Stads vision 2025 slår vi fast att vi vill förtäta stadskärnan, och tredubbla dess invånarantal. Det är högt ställda ambitioner, men de är inte orealistiska. För att kunna genomföra ambitionerna behöver vi tänka nytt, och våga tänka om! I Borås Stads vision har Borås Wäfveris gamla lokaler en viktig roll att fylla, som en av de bästa tomterna i centrum. Uppemot 300 bostäder kan förverkligas på området.

Det har visat sig att en attraktiv stadskärna är en vikig faktor när man rankar sin bostadsort. Borås växer, men vi har en större tillväxtpotential som vi måste ta tillvara. Det arbete som genomförts med stadskärnan har givit många positiva effekter, och centrum är idag mer levande och attraktiv än på länge. Vi kan göra mer, och fler bostäder i attraktiva lägen gör att de som idag pendlar in till Borås för att arbeta kan bosätta sig här, eller kan bo kvar i Borås och pendla till arbete på annan ort. Därför behöver vi en starkare stadskärna, det gör Borås som helhet starkare.

Vi i Folkpartiet vill se att det gamla kontoret renoveras och att lagerlokalerna rivs för att bereda plats för något spännande möte mellan gammal och ny arkitektur. Området borde utvecklas i enlighet med det rutnät som stadskärnan är uppbyggd utifrån, för att området verkligen ska länkas samman med andra sidan Viskan. Att bygga bostäder på Viskaholm vore att förvalta arvet från textilindustrin, samtidigt som vi utvecklar och stärker Borås för framtiden.

Morgan Hjalmarsson (FP)
Kommunalråd

Se även mig på film om detta!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Borås första buss helt driven av el!

Jag och Annette Carlson (M) var ute och provåkte den nya elbussen som nu kommer att trafikera linje 1 i Borås de kommande två veckorna. Den gick förträffligt tyst och fint, och kunde gå hela 30 mil innan den behövde laddas. Detta verkar vara framtiden!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Är det politiskt kaos i Borås?

Rubrikerna i BT och annan media förmedlar bilden av det politiska kaoset. Inga beslut kan fattas, politikerna grälar, Allianspartiernas budget vann och den måste de rödgröna nu förvalta. Proportionella val orsakade av SD. Inget är som vanligt – eller?

Från mitt perspektiv skulle jag vilja beskriva det så här:

För det första, det är inget kaos för verksamheten. Det finns en budget för 2015 beslutad i Kommunfullmäktige som gör att all ordinarie verksamhet löper på. Skolorna, äldreboendena och biblioteken fungerar som de gjort tidigare. Det är nämnder valda och dessa kommer arbeta efter bästa förmåga, precis som tidigare.

För det andra, det är inget politiskt kaos. Däremot är det ett osäkrare läge än vad vi varit vana vid. Följande gäller. I Kommunfullmäktige har inget block egen majoritet utan SD är vågmästare. I Kommunstyrelsen och i Stadsdelsnämnderna har de rödgröna egen majoritet. I nämnder med nio och sju ledamöter är SD vågmästare. Självfallet påverkar detta styrningen av Borås Stad. Men det innebär inget kaos. Beslut kommer att fattas och genomföras.

Grälar politikerna? Nej, men vi är oeniga i de samtal/förhandlingar som hittills har varit. Det är inte heller det särskilt anmärkningsvärt. Vi är alla med i politiken för att vi vill påverka samhället i den riktning som vi tycker är bäst. För min del vill jag se ett liberalare samhälle, medan andra vill se mer konservativa eller socialistiska inslag. Sådan är politikens natur, den påvisar skillnader och syftar inte till konsensus.

Vad gäller nu 2015 då?

Jo, Allianspartiernas budgetförslag antogs av Kommunfullmäktige och är det som gäller 2015. (Du kan läsa Borås Stads budget här!) Budgeten är det främsta styrinstrumentet som finns i kommunen och efter budgeten ska nämnder och styrelsen rätta sig. De uppdrag som ges i budgeten ska nämnderna genomföra, de är nämligen underställda fullmäktige och ska i sådana frågor betraktas som fullmäktiges utförare.

Borås Stads budget för 2015 är för första gången sedan 1994 en ren Alliansbudget. För första gången på 20 år styrs Borås Stad efter de borgerliga partiernas vilja vilket märks. Valfriheten är i fokus!

Det är vad som gäller 2015. Nu gäller det att förvalta budgeten och däri givna uppdragen.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar