”Det enda som är beständigt är geografin”

Torsdagen den 20 maj besökte jag Swedbank Sjuhärad med huvudkontor här i Borås. Besöket på banken är ett i raden av företags- och verksamhetsbesök som jag kontinuerligt genomför. Swedbank Sjuhärad är den största banken i de fyra kommuner där banken finns, vilka är Borås, Bollebygd, Mark och Svenljunga, och har en marknadsandel mot privatkunder på cirka 50 procent. Banken har kontor i Borås, Bollebygd, Dalsjöfors, Fristad, Kinna, Sandared, Svenljunga och Sätila.

Jag togs emot av VD Bosse Johansson som informerade om banken i allmänhet innan vi kom in på diverse makroekonomiska diskussioner, betydelsen av ränta under 5000 år, vad som händer när det är som nu och räntan är negativ, läget i Boråsregionen och så vidare. Den negativa räntan är ett experiment som pågår över stora delar av världen och det är första gången på 5000 år som räntan är just negativ. Syftet är ju från Riksbankens sida att stimulera konsumtionen genom att göra sparandet mindre attraktivt. Det går väl sådär kunde vi konstatera eftersom hushållen upplever att den negativa räntan är en indikation på att något inte står riktigt rätt till och därför vinnlägger sig om att spara pengar för händelse av sämre tider. Men, alternativen är inte så många och den negativa räntan fortsätter nog i något år till. Det är framförallt politikens ansvar att ta tag i hushållens skuldsättning, som är högst problematisk, genom till exempel avskaffade ränteavdrag och fastighetsskatt.

Efter dessa något mer filosofiska diskussioner fortsatte vi till HC Ackermann som är chef för privatmarknaden och tillika vice VD. Han informerade om att konkurrensen om privatkunderna har hårdnat och att privatkunderna har blivit betydligt mer medvetna om konkurrenssituationen inom till exempel bolånemarknaden. Vi diskuterade också bankens möte med kunderna, som nu främst sker genom de olika digitala lösningar som finns. Dock är det personliga mötet med bankens representanter fortfarande viktigt vid större affärer och många uppskattar att ha banken att rådgöra med inför större affärer.

Vi fortsatte vidare till företagsavdelningen där biträdande kontorschef Ulrika Jansson tog emot. Hon informerade om utvecklingen i Boråsföretagen och nämnde särskilt att i Boråsregionen arbetar många företag med import, till skillnad från många andra delar av riket där det är exporten som dominerar. Importberoendet innebär att nu när kronan är svagt värderad är det en fördel för exporten som kan säljas billigt medan importen blir dyrare. Svenskarna blir alltså fattigare i relation till omvärlden. Vi talade vidare om den sedan länge etablerade entreprenörsanda som finns i Sjuhäradsbygden och vad det betyder för företagsavdelningen. Många startar företag och då är banken behjälplig med ett helhetsupplägg för affärerna.

Besök Swedbank

Från vänster Ulrika Jansson, undertecknad och Bosse Johansson. Notera det vackra Boråsmotivet i bakgrunden. 

Avslutningsvis, hur ser då banken och VD Bosse Johansson på framtiden för Boråsregionen? Fördelarna överväger men det finns orosmoln. Importföretagen kan vara känsliga för en förstärkning av kronkurs och digitaliseringen skapar utmaningar för handelsföretagen, men det är ju också en stor möjlighet. ”Det enda som är beständigt är geografin” säger Bosse och geografin talar till Borås fördel. Närheten till Landvetter, Göteborg, Göteborgs hamn med mera gör att Borås har goda förutsättningar för en fortsatt stark utveckling.

Tack Bosse, HC och Ulrika för att ni tog er tid och informerade om banken och om er syn på utvecklingen i Borås på ett förträffligt sätt!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Liberalernas ekonomiska vårmotion!

 

Regeringen har nu lagt fram sin ekonomiska vårproposition. Utgiftsökningarna är stora men förmågan att möta de problem Sverige har lyser med sin frånvaro.

www.liberalerna.se skriver vi ”Med en regering som höjer skatterna på jobb och tillväxt, sparar på de mest utsatta och ändå lyckas öka underskotten behövs det ett liberalt alternativ. I Liberalernas ekonomiska vårmotion föreslår vi reformer för fler jobb och mer kunskap, för en fungerande bostadsmarknad, för ett stärkt försvar och starkare rättssamhälle i en orolig tid och vi värnar samhällets mest utsatta istället för att spara på dem. Det finns ett liberalt alternativ till regeringens vänsterpolitik. Vi är det alternativet.”

Liberalernas ekonomiska politik bygger på att skattemedlen ska användas återhållssamt. De offentliga finanserna ska vara i god ordning, skattesystemet ska premiera företagande och utbildning och jobb ska alltid vara bättre än bidrag. I den ekonomiska vårmotionen lyfter vi främst följande ämnen:

  • Fler jobb, lägre skatter och mer kunskap i skolan.
  • Stärk försvaret och stärk polisen.
  • Fler bostäder.
  • Värna samhällets mest utsatta.
  • Överskott, inte lånefinansiering.

Liberalerna delar regeringens bedömning i ett avseende och det är frågan om ökade statsbidrag till kommunerna. Utifrån den situation som kommunerna är i, med större belastning på framförallt skolan och socialtjänsten är det angeläget att kommunerna får stöd. För Borås del uppgår till mellan 50 och 100 miljoner.

Det föranleder mig att ta upp frågan om skattesatsen i Borås. Den höjdes 2016 av de rödgröna med aktivt stöd av Centerpartiet och med passivt stöd av Moderaterna. Liberalerna anser att den skattehöjningen var onödig. När regeringen nu ger extra statsbidrag till kommunerna är det rimligt att vi sänker skatten i Borås.

Allianspartierna i riksdagen går fram med separata ekonomiska vårmotioner men har en överenskommelse om gemensam finansiering i vissa avseenden. Läs mer om det här!

Med den ekonomiska vårmotionen presenterad ser jag goda förutsättningar för vårt lokala budgetarbete här i Liberalerna Borås

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Liberalernas Riksmöte – en nytändning för Liberalerna!

 

Helgen den 23-24 april hölls Liberalernas Riksmöte i Linköping. Den stora snackisen var presentationen av vårt nya grafiska material och av logotypen, som det gjordes fallos-liknande tolkningar av. Det tror jag var bra! Tänk vilket enormt marknadsföringsvärde som skapades på Twitter och i andra sociala medier. Det nya materialet känns fräscht och genom att det finns i olika varianter och färger kommer det bli användbart på ett annat sätt än det tidigare grafiska materialet. Liberalerna behåller blåklinten, denna symbol för rösträttsrörelsen, och kommer använda den som bakgrundsmaterial i olika sammanhang.

lib_blaklint_1logo_c_16-9Riksmötet inleddes med att Jan Björklund, som vanligt enligt min mening, höll ett strålande tal. Jan talade om vår tids stora samhällsutmaning, att klara av att integrera de hundratusentals människor som kommit till Sverige de senaste åren. Han presenterade Liberalernas lösningar som handlar om reformerad yrkesutbildning och en rad andra insatser men som framförallt fokuserar på startjobb för nyanlända. Det innebär att det ska vara riktigt billigt att anställa nyanlända. Lönen kommer att hamna på 14 000 – 16 000 kronor i månaden. Det är bättre att ha en egen lön och egen försörjning än att gå på bidrag, det är Liberalerna på det klara med. Vidare talade Jan om vänsterfeministernas skräck för ämnet hedersvåld som under lång tid fått frodas i vissa av våra förorter. Det är en fråga som vårt parti har adresserat under en längre tid både på riksnivå men också lokalt, där Anne-Marie Ekström har skrivit en motion om att motverka hedersvåld.

Mitt i talet blir Jan avbruten av att Gustav Fridolin ringer på Jans telefon. Under stor muntration i salen följer vi samtalet som handlar om ordning och reda i skolan men också om att Fridolin borde fokusera på klassrum istället för luftrum, det senare en anspelning på Bromma flygplats som nu blir kvar under överskådlig tid trots Miljöpartiets löften om det motsatta.

”Vi vill att fler ska få möjligheten att försörja sig själv. Fler ska få friheten att välja sitt boende. Det är därför som Sverige behöver en liberal framtid”, Så avslutar Jan Björklund sitt invigningstal.

Efter Jans tal kom en punkt som inte framgick i protokollet. Utdelandet av Karl Staaf stora medalj. Det är ytterst få som förärats den medaljen och nu gick den till Bengt Westerberg, tidigare partiledare och socialminister. Det var välförtjänt, Bengt Westerbergs insatser för partiet är mycket stora och 1985 gjorde Folkpartiet ett mycket bra val under hans ledning. Det var också Bengt som föreslog att Folkpartiet på 90- talet skulle komplettera med Liberalerna, vilket vi kom att heta 20 år senare.

Programmet i dagarna två var fyllda av intressanta seminarier och panelsamtal. Bland annat deltog Antonia Ax:son Johnson i en diskussion om företagande och Ebba Witt-Brattström i en diskussion om utbildning och bildning.

Från riksmötet tar jag med mig en optimism och en arbetsglädje för Liberalerna. Vi har nytt namn och nytt utseende, vi har ny politik på en rad områden och det pågår ett omfattande politikutvecklingsarbete i partiet.  Snart ger det utslag i opinionen (I DN den 27 april lyfter vi med 0,9 procentenheter till 6,3 %)

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Besök på Ryaverket!

Tisdagen den 26 april besökte jag Borås Energi och Miljö AB (BEMAB) och Ryaverket där bland annat boråsarnas sopor eldas upp och blir till el och fjärrvärme. Besöket föranleddes av de artiklar som varit i media på senare tid angående import av norska sopor men handlade om verksamheten i ett större sammanhang än så. Jag togs emot av Elenor Loyd, miljöchef, Krister Gustafsson, affärsområdeschef för energi samt Ralph Pettersson, också han affärsområdeschef.

Vi inledde med att titta på en Europakarta där varje lands deponeringsgrad var angiven. I Sverige deponeras mindre än en procent av avfallet medan många länder i syd- och Östeuropa har en mycket stor andel som hamnar på deponi. Det är utifrån det faktumet som sopor har kommit att bli en handelsvara. Sverige har en mycket väl utbyggd kapacitet för att energiåtervinna sopor (elda) för att producera el och fjärrvärme. Den utbyggda infrastrukturen vi har i och med fjärrvärmen gör att det är god ekonomi att i just Sverige förbränna avfall. Om förbränningen endast syftade till att att producera el hade det inte varit ekonomiskt, utan det är fjärrvärmen som utgör basen.

Varje år eldas knappt 125 000 ton avfall i Ryaverket. Avfallet som eldas består av brännbart avfall från både hushåll och verksamheter, varav en del importeras från i första hand Norge.  Av de tonnen kommer cirka 65 000 ton från boråsarnas sopor och annat verksamhetsavfall medan resten kommer från andra kommuner. Cirka 15 000 ton importeras årligen från Norge. Alla sopor genomgår först en beredning på Sobacken innan de transporteras till Ryaverket för förbränning.

Klimatvinsten med att ta emot sopor för förbränning från andra länder är mycket stor, men det är också en ekonomiskt god affär. BEMAB får bra betalt för att ta emot de norska soporna. BEMAB får cirka 600 kronor tonnet, medan om man eldar med flis får betala motsvarande 200 – 400 kronor tonnet.

De importerade soporna, precis som allt annat avfall, genomgår en omfattande miljökontroll innan de förbränns. Det är viktigt att soporna håller en viss ”kvalitet”, att det är rätt slags sopor och att de är sorterade på rätt sätt. Felaktigt sorterade sopor leder till stora straffavgifter för leverantören och det kan till och med bli så att sopor skickas tillbaka på grund av undermålig kvalitet.

IMG_0338

Från vänster Krister Gustafsson, Ralph Pettersson, Elenor Lloyd, undertecknad och Martin Björk.

Innan vi tog en rundtur på verket diskuterade vi biogasen och uppgraderingen till fordonsgas. Verksamheten har under åren givit BEMAB mycket stora förluster med nedskrivningar på cirka 150 miljoner kronor. Jag har tidigare adresserat frågan och föreslagit att produktionen av fordonsgas ska upphöra och att man ska finna annan avsättning för den rågas som produceras.

Väl ute på anläggningen mötte Martin Björk, underhållsingenjör, upp och guidade runt i den stora anläggningen. Vi följde hela kedjan, från att avfallet kommer in till dess att el och fjärrvärme produceras. Det är en imponerande process med ett oräkneligt antal steg och med en mycket omfattande rening, som ständigt är i utveckling.IMG_0340

Tack till Elenor, Krister, Ralph och Martin för att ni tog er tid och gav ett så givande och informativt besök!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Besök på Hofsnäs!

I vackert vårväder besökte jag torsdagen den 14 april Borås Stads ägor i och kring Hofsnäs Herrgård, belägen i Tranemo kommun. Anledningen till besöket var att uppdatera mig kring de fastigheter som Borås Stad äger på platsen samt titta på det stora skogsinnehavet. Till min hjälp hade jag Olle Svensson från kommunens skogsavdelning och Sandra Liljencrantz från lokalförsörjningsförvaltningen.

Vi körde till Hofsnäs via Torpa Stenhus, denna fantastiskt vackra byggnad med en mycket lång historia. På hemsidan står att läsa: ”Torpa stenhus ligger vackert beläget vid sjön Åsunden i Västergötland. Med sin unika arkitektur och vackra interiörer är slottet ett av Sveriges bäst bevarade herresäten från 1500-talet. Godset är privatägt och har varit i samma familjs ägo sedan slutet av 1400-talet.”

Torpa Stenhus utgör tillsammans med Hofsnäs Herrgård ett mycket stort turistmål med 150 – 200 000 besökare årligen. Bara på vandringslederna har det uppmätts att cirka 40 000 går årligen.

Hofsnäs 1

På det smala, ekbevuxna, näset som förenar Torpa och Hofsnäs blommar just nu blåsipporna som mest. Jag kan verkligen rekommendera en utflykt för att ta del av landskapet som skimrar i blått. Snart övergår det blåa till vitt när vitsipporna tar över helt i landskapet. Det är Skogsavdelningens OSA-lag (Offentligt skyddad anställning) som sköter marken, håller fritt från sly och annat. Det är ett omfattande arbete som pågår under hela året.

Framme på Hofsnäs Herrgård, mitt på näset mellan Åsunden och Torpasjön, mötte vi upp Ida och Danilo Equitz som tillsammans driver verksamheten som består i restaurang, kafé, saluhall och konferens. De firar tioårsjubileum på Hofsnäs i år och beskrev hur utvecklingen varit och vilken utväxling de fått på de senaste åren. Numera finns möjlighet för övernattande gäster i ett litet vandrarhem som ligger just invid Torpasjön, några hundra meter från herrgårdsbyggnaden.

hofsnäs 2

Från vänster Olle Svensson, Ida Equitz, undertecknad, Danilo Equitz och Sandra Liljencrantz.

Deras företagssamhet ger arbeten, besökare och utveckling i området. Med 30 personer på lönelistan sommartid skapar de arbetstillfällen, främst för unga, medarbetare från Borås, Ulricehamn och flera närliggande orter.

För att vidareutveckla området och verksamheten krävs tät samverkan mellan Ida och Danilo och kommunen. Det är min förhoppning att vi kan agera för att vara dem behjälpliga i att utveckla området, till gagn för boråsare och andra besökare.

Efter en rundvandring på ägorna guidade Olle Svensson runt på en del av de hundratals hektar produktionsskog som kommunen äger, skog som ligger i Tranemo kommun. Jag är av den uppfattningen att Borås Stad inte ska äga skogsmark i andra kommuner. Att i första hand sälja produktionsskogen skulle för min del inte vara ett problem, särskilt som Borås Stad redan idag är en mycket stor skogsägare.

Tack Olle och Sandra för en informativ förmiddag och lycka till Ida och Danilo med sommarsäsongen 2016 och den fortsatta utvecklingen av er fina verksamhet!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Rekyl – reklambyrå och affärspartner.

Som ett led i mitt arbete som kommunalråd besöker jag frekvent kommunens verksamheter, företag och föreningar. Onsdagen den 13 april besökte jag Rekyl, en reklambyrå i Borås, och träffade VD Peter Algebäck. Rekyl är ett framstående företag som går från att ”bara” vara en reklambyrå till att bli en slags affärspartner för sina kunder. Det handlar om att sudda ut gränserna och göra mer, inte bara de som man kanske i vardagligt tal kallar reklam. Rekyl har knappt 30 anställda och har kunder främst från Boråsregionen, en av dem är Borås Stad.

Det var ett mycket intressant möte, med diskussioner om allt ifrån Big Data till de första Macintosh-datorerna i tryckeriverksamheten. Peter och Rekyl valde tidigt att anamma den digitala utvecklingen och arbetar idag mycket med de digitala frågorna och med programmering. För dem handlar det om att ta ansvar för en så stor del av processen som möjligt.

Som vanligt under mina företagsbesök frågar jag om vilka svårigheter företagarna i Borås möter. För Peter och Rekyl var svaret enkelt och stavas rekrytering. Peter beskrev hur de har svårt att rekrytera eftersom framföralt medieutbildningarna på gymnasiet inte lever upp till den utveckling som skett inom branschen på senare år. Utbildningarna är helt enkelt inte med i matchen. Det är något att ta till sig och som jag tar med mig till Liberalerna i Utbildningsnämnden. Vad som i sammanhanget var positivt är den utveckling som finns inom Yrkeshögskolan Borås. Utbildningar har startats och i höst ska ytterligare en ansöka lämnas in som kommer ge betydligt bättre förutsättningar för Borås. Det är glädjande när det arbete som bedrivs gemensamt mellan staden och näringslivet samt deras föreningar för stadens utveckling framåt, och där är ju E-handelsstaden ett gott exempel.

IMG_0316Den reklam som vi ser idag, alltså på internet och i mobilen, är betydligt mer styrd efter målgrupp än vad som tidigare varit möjligt. Målgruppsanpassad marknadsföring är till gagn både för konsumenten och säljaren. Konsumenten får den reklam som de antas vara intresserade av, och säljaren slipper sprida sitt budskap till alla och envar. Men visst, det finns svåra avvägningar att göra, och integritet som behöver beaktas.

Reklam och marknadsföring i framtiden då? Mobilen, internet och sociala medier, det är det som gäller om jag ska våga mig på en framtidsspaning efter mötet på Rekyl. Mobilen har man alltid tillhands och den är privat och genom den kan man få tillgång till det mesta. Samtidigt sker utvecklingen på sociala medier snabbt och där träffar marknadsföringen rätt.

Tack Peter för ett trevligt möte på Rekyl!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Borås Konstmuseum – korvstoppning?

Efter ett besök på Borås Konstmuseum är jag ganska trött på falukorv. På museet pågick då utställningen ”El Hombre Elastico – Min vän korven” av Peter Johansson. Det är en omdiskuterad utställning, men också uppskattad att döma av recensionerna i DN och GP.

Museichef Pontus Hammarén tog emot och visade utställningen, som kräver en del av mottagaren. Konst ska inte alltid vara, och är inte alltid, lättillgänglig. Ibland ska den vara precis tvärt om, och där befinner sig Peter Johanssons utställning. Vi gick igenom utställningens olika delar, där det genomgående temat som förstås på namnet är korv, närmare bestämt falukorv.

Peter Johansson gör i utställningen upp med sitt förhållande till Dalarna (färg, falukorv och dalahästar) och de övergrepp han utsatts för i sin barndom.

Att ta del av installationerna är både intressant, roligt men också provocerande. De sexuella övergrepp som ges uttryck för och bilderna på slaktavfall hör till den senare kategorin. Vad som däremot hör till den ”roliga” kategorin är konstverket Kanon! Som ses på bilden nedan. Det är en kanon som  genomborrar ett antal pastorala korsstygnsbilder över det vackra landskapet Dalarna.

Efter att ha sett Min vän korven fortsatte vi upp på våning två, där konsten var av en  helt annat karktär. Vi fick också möjlighet att diskutera Konstmuseets utmaningar och utveckling, och kan nu till hösten se fram emot en stor utställning med Ernst Billgren.

Tack Pontus för en intressant eftermiddag på Konstmuseet!IMG_0306IMG_0302IMG_0305

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar