Planering för framtidens Borås!

Inom Borås Stad pågår arbetet febrilt med att ta fram en ny översiktsplan, kallad ÖP 16. En översiktsplan innehåller de politiska visionerna och strategin för hur kommunen bäst ska utnyttja, utveckla eller kanske bevara olika markområden. Det är utifrån översiktsplanen som kommunen sedan planerar detaljplaner med bostäder och verksamheter, drar upp tankar om kollektivtrafik och anger natur- och rekreationsområden.

Till grund för förslaget till översiktsplan ligger en medborgardialog som genomfördes under 2014. Då var företrädare för kommunen ute i de olika kommundelarna och tog emot synpunkter och förslag från allmänheten. I en sammanställning kan den intresserade se vilka ord som nämndes flest gånger i de svar som kom in till kommunen. På frågan om vilka platser du visar upp när du har besök framkom bland andra centrum, Almenäs, Sandwalls plats och djurparken.

I detta nu pågår förberedelserna för att boråsarna ska kunna vara med och bygga sitt Borås. Genom att placera ut bostäder, kontor och industri ska boråsarna få visa vilka möjligheter de ser till utbyggnation av Borås. År 2035 beräknas Borås ha 30 000 nya invånare vilket innebär att 15 000 bostäder behöver byggas på knappt 20 år.

Vilka möjligheter ser du? Var ska Borås växa? Ska stadskärnan förtätas, ska det byggas bostäder på Nordskogen, ska Fristad växa samman med Sparsör, Frufällan och Sjöbo? Nu har du möjligheten att visa ditt förslag.

Jag presenterar hur arbetet går till på den här filmen!

Utställningen/workshopen börjar i Orangeriet onsdagen den 17 februari.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Framtidens arbetsmarknad – vad krävs för ökad sysselsättning?

Den 9 februari deltog jag i ett frukostseminarium här i Borås, som arrangerades av Svenskt Näringsliv. Det var ett mycket intressant seminarium, och det förvånar mig att närvaron var så låg från politiker och lokala företagare. Temat var integrationen och att en förutsättning för en lyckad integration är bättre förutsättningar för nya jobb. Susanne Spector, nationalekonom, föreläste och tog bland annat upp några tänkvärda fakta.

– Sedan 2005 har 700 000 jobb högutbildade skapats, medan antalet jobb för personer med kort utbildning minskar.

– Sverige har lägst tillgång till enkla jobb i Europa.

– Den svenska lönestrukturen är den mest sammanhållna i Europa och ingångslönerna de högsta, vilket skapar trösklar in på arbetsmarknaden men även gör att produktivitetsutveckling i yrket inte belönas.

– Skillnaden mellan ingångslön och slutlön är i snitt i Sverige cirka 5000 kr i reala tal, vilket är en mycket liten utdelning sett till förväntad produktivitetsutveckling.

Utifrån dessa förhållanden beskrevs den utmaning som Sverige står inför när man beaktar det stora inflöde av till vissa delar mindre kvalificerad arbetskraft. Det saknas det som vi i dagligt tal kallar för enkla jobb vilket gör att de som inte har gymnasie- eller grundskoleutbildning har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Svenskt Näringslivs föreläsare presenterade en rad lösningar som skulle underlätta integrationen och förbättra sysselsättningen. Bland annat nämndes arbete tidigt i asylprocessen, att läsa SFI och arbeta samtidigt, lägre ingångslöner och förändrade regelverk som möjliggör enkla jobb och så vidare.

Liberalerna hade i helgen konferens i Uddevalla och där diskuterades självklart arbetsmarknad och integration. Liberalerna har en politik för enkla jobb och lägre ingångslöner. Det är bättre att en person har ett jobb, om än med lägre lön, än går på bidrag.

Vi liberaler tror på individens drivkrafter och ambitioner. Att frigöra dem genom att underlätta arbetsmarknadsinträdet är alldeles nödvändigt om Sverige ska klara integrationen och samhällsekonomin.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Besök på Servicekontoret!

Servicekontoret är Borås Stads utförare av kommunaltekniska tjänster, såväl administrativa som praktiska. Servicekontoret är en kommunal förvaltning med 340 anställda och en produktionsvolym på 500 – 700 miljoner kronor per år. Efter en inbjudan från förvaltningschef Ingemar Persson besökte jag en eftermiddag Servicekontorets anläggning på Pantängen för en genomgång av verksamheten, där förutom Ingemar också entreprenadchef Ulf Raneby deltog.

Vi inledde med att diskutera det senaste inom Servicekontorets områden och berörde bland annat den rättsprocess som snart ska vara avgjord. Bakgrunden är att Borås Stad och Servicekontoret blivit stämda för konkurrensbrott och ärendet har varit först i tingsrätten och senare i marknadsdomstolen, som också är sista instans. Ingemar Persson hävdar vinst för Servicekontoret till 80 procents sannolikhet och vi ser med spänning fram emot utfallet! Om det blir förlust för Borås Stad kommer smärre korrigeringar av förvaltningen och beställar-utförarmodellen att krävas men det rör sig om en bedömd volym på cirka 10 miljoner kronor.

Ingemar och Ulf gick också igenom en av de 10 rapporter som, hittills, författats av Servicekontorets ledningsgrupp. Rapporterna täcker en mängd olika områden och i dem görs olika bedömningar av nyttan med Servicekontoret, beställar-utförarmodellen med mera. Ledningsgruppen bedömer att Borås Stad årligen sparar 28 miljoner på Servicekontoret och tillämpningen av konceptet för beställar-utförare. Det var en siffra som vi diskuterade men ej var helt eniga om.

Efter detta behövde vi sträcka på benen och gick då en rundvandring på anläggningen. Det är en fin anläggning som inte bara rymmer verkstäder utan också administrativa delar såsom löneservice och redovisningstjänster. Vi passerade ”sambandscentralen” för snöröjning och Ulf berättade att man sedan länge arbetar enligt vad som ibland kallas jämställd snöröjning, utan att explicit benämna det så.

besök Servicekontoret

Åter på Ingemars kontor väntade fika och fortsatta diskussioner och för- och nackdelar med Servicekontoret, dess påstått prishämmande roll på marknaden och andra mer eller mindre ideologiska frågor. Vi är inte överens om en del frågor vilket inte är någon hemlighet, tvärt om.

Vi är dock överens om att Servicekontoret är en välskött och välfungerande förvaltning! Tack Ingemar och Ulf för ett trevligt besök!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

”Avfall – alltid en början på något nytt”

Det är budskapet efter det företagsbesök jag gjort på Stena Recyclings anläggning i Borås. Jag välkomnades av filialchef Anders Pettersson och platschef Pernilla Kruslock. Stena Recycling arbetar med den ”hållbara affären” och där går utvecklingen snabbt framåt. Det hela började dock för länge sedan. Då startade Sten A Olsson skrothandel med fokus på hushållning, vilket väl till moderna svenska får tolkas ha i grunden samma innebörd som dagens hållbarhet.

Morgan Stena

Stena Recycling ingår i Stena Metall och på anläggningen i Borås har man 18 anställda och hanterar 69 000 ton avfall årligen. Anläggningen klarar att hantera alla slags avfall på ett hållbart sätt, och det behövs för de har cirka 1100 olika företag som kunder.

Värdeskapande står i fokus och då gäller det för företaget att se möjligheter i det avfall de köper in eller får betalt för att ta hand om. Exempelvis kan nämnas spillolja, som kunden får betalt för att lämna in. Genom en avancerad anläggning kan Stena rena olja så pass mycket att den kan användas igen. Annat avfall som kan nämnas är metallavfall som återvinns genom till exempel ett eget aluminiumverk.

Befolkningstillväxten på jorden ställer stora krav på att de ändliga resurserna återvinns och stannar betydligt längre i värdekedjan. Ett sätt att öka möjligheterna till återvinning sker om Stena kan vara med redan i ett mycket tidigt stadium och designa produkterna, så kallat ”Design for recycling”. Det är självklart viktigt att producenterna skapar produkter som kan återvinnas på ett enkelt sätt och utan alltför stor energiförbrukning.

Efter en genomgång av företaget, dess affärsidé om hållbara affärer och diskussion om det arbete som Borås Stad gör genom Waste Recovery visade Anders och Pernilla runt på anläggningen. Det är en stor anläggning där de gör investeringar för att minska sin miljöpåverkan, nu senast genom att anlägga en ny rening för dagvatten och leda om det så att det hamnar i Viskan istället för som tidigare i Öresjö.

Sist, men inte minst, tog jag upp frågan om bostadsbyggnation på angränsande Nordskogen. Min motion om bostadsbyggnation har blivit bifallen och Samhällsbyggnadsnämnden har fått uppdraget att pröva möjlighetan att ändra detaljplanen för Nordskogen i syfte att omvandla området till blandstad med flera möjliga användningsområden, såsom bostäder, verksamhetsområde och centrumbildning.

Det finns ett skyddsavstånd till Stenas verksamhet som behöver utredas, men jag är hoppfull över att kommunen i samverkan med Stena kan finna en bra lösning. ¨

Tack Anders Pettersson och Pernilla Kruslock för ett givande företagsbesök!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Det ska göra ont att strida för IS!

Magnus Norell, statsvetare och terroristforskare, föreläste den 27 januari på Bäckängsgymnasiet på rubriken ”Den Islamiska staten och utmaningarna för världsfreden”. Han har en bakgrund som forskningsledare vid Utrikespolitiska Institutet, Totalförsvarets Forskningsinstitut, Försvarshögskolan, SÄPO och MUST.

Inför den fulla aulan började han föreläsningen med att visa vilka ambitioner IS har vad gäller geografin. Det handlar om att de vill etablera närvaro i hela mellersta östern, Afrika norr om Sahara, Iberiska halvön och delar av Balkan. Norell gjorde bedömningen av att de redan idag har närvaro på dessa platser men att det i vissa fall kan vara mycket små grupper.

Efter en genomgång av grunden för konflikten, IS finansiering, frånvaron av enkla lösningar fick Norell frågan om hur man ska förhindra att ungdomar från Sverige åker för att strida och göra jihad med IS. På den punkten var han mycket tydlig – det måste få konsekvenser att resa för att på något sätt strida med eller stödja IS, som är en fruktansvärd terroristorganisation.

Den som kommer hem efter att ha anslutit sig till IS ska mötas av ett straff. Det måste vara tydligt vad det svenska rättsväsendet signalerar. Avrättningar, övergrepp, slavhandel med ibland sexuella förtecken, folkmord och övergrepp på homosexuella accepteras inte. Norell menade att om sådana signaler är tydliga så kan en del avstå från att åka och delta aktivt. Att ta ifrån dem deras ideologiska övertygelse går självfallet inte, men att hindra dem från att aktivt delta är möjligt.

Jag delar den analysen, det vill säga den som strider för terror måste mötas av hårda straff i Sverige. För det har Polis och andra rättsvårdande myndigheter ett ansvar. Kommunerna har också ett ansvar att arbeta förebyggande och därför skrev jag för knappt ett år sedan en motion om att motverka våldsbejakande extremism. Jag tror att medvetenheten i Borås Stad om problemen har ökat och nu har kommunen i alla fall kommit igång med arbetet.

Vi kan aldrig acceptera att ungdomar från Sverige åker och strider för en av de värsta terrororganisationer som skådats i modern tid.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hög tid att stänga Lundbyhallen som ankomstboende!

Idag den 20 januari besökte jag Lundbyhallen och Rotundan, två av de ankomstboenden för flyktingar som finns i Borås. Med på besöket var Dag Forsström, som är förvaltningschef på Arbetslivsförvaltningen, och Berit Ringkvist som är enhetschef över de ankomstboenden som Arbetslivsnämnden sköter. Ett ankomstboende är ett boende där flyktingarna förväntas bo i ett till tre dygn. På grund av den stora mängd flyktingar som under hösten kom till Sverige har många fått bo betydligt längre på ankomstboendena. Ganska många har bott på boendena i en till två månader och det beror på att Migrationsverket inte kan hitta asylboenden att placera flyktingarna i.

Lundbyhallen

Från vänster: Berit Ringkvist, Dag Forsström och undertecknad.

Vi inledde besöket på Lundbyhallen där arbetsledaren Hans Lidén mötte upp. Han berättade om hur boendet är upplagt, vad som fungerar bra och mindre bra och vilka lärdomar man kan dra av boendet. Eftersom Lundbyhallen är en idrottsanläggning med två hallar, så är den på intet sätt optimal för långvarigt boende. Sängarna stod uppradade längs väggarna och många av de boende sov fortfarande när jag vid niotiden besökte boendet. Sysslolösheten var uppenbar, men det var också något som förvaltningen arbetade med enligt Berit Ringkvist. Sysslolösheten gör att frustration uppstår och när det inte finns aktivitet att ”trötta ut sig med” på dagen resulterar det i att de boende har mycket sena vanor. Lundbyhallen får besöka av olika volontärer som bidrar med olika slags insatser. Allt från att dela ut kläder till att hjälpa till med viss undervisning i svenska.

Min slutsats efter att ha besökt Lundbyhallen är att det är hög tid att stänga den som ankomstboende. Det är, på det hela taget, inte en bra miljö för de asylsökande och det tränger undan dem som till vardags använder Lundbyhallen, bland annat Viskastrandsgymnasiets elever. Ankomstboenden är Migrationsverkets ansvar och jag anser att kommunen gör en tillräckligt stor insats med övriga ankomstboenden. Borås Stad gör gott och väl sin del av totalen sett till jämförelser med andra kommuner. Dessutom har Sjöhagenskolan öppnat som ankomstboende vilket avlastar Lundbyhallen.

Därefter besökte vi Rotundan, där det finns helt andra förutsättningar för att skapa en trivsam boendemiljö. Även där är sängar uppställda i stora rum, men det är lägre i tak, det är tystare på grund av heltäckningsmattor och det finns soffgrupper och fåtöljer att sitta i. Rotundan har ju också ett betydligt mindre antal boende vilket också bidrar. De som bor på Rotundan kunde bland annat delta i undervisning i svenska i Sjöbos kyrka, en av arbetsledarna hade bjudit barnen på djurparken och en hel del annat.

Ankomstboendena är självfallet förknippade med en del utmaningar, främst att människorna tvingas bo där alltför länge och att de är undersysselsatta. Jag måste säga att jag är imponerad över det arbete som bedrivs av Borås Stad och dess anställda!

En fördel med ankomstboendena är att det skapar arbetstillfällen för dem som till vardags står längre från arbetsmarknaden. Ett tredje språk, utöver svenska och engelska, är jätteviktigt och kulturell kunskap är kanske avgörande för ett framgångsrikt arbete på ankomstboendena. För dem som fått tillfälliga anställningar som boendeassistenter kan det vara en värdefull arbetslivserfarenhet inför framtiden på arbetsmarknaden.

En givande förmiddag tillsammans med Arbetslivsnämndens personal – bra jobbat!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

1000 nya bostäder – det går på Nordskogen!

I Borås Tidning belyses den 6 januari 2016 bostadsbristen i Borås. Bristen på bostäder får konsekvenser som märks tydligt på priserna på villor och bostadsrätter som fortsätter stiga. Bostadsbristen är en viktig politisk fråga som jag och Liberalerna har adresserat, närmast genom förslaget om 1000 nya bostäder på Nordskogen. Läs mer om förslaget här och här!

I BT säger ansvarigt kommunalråd, miljöpartisten Tom Andersson, att fullt fokus råder på bostadsbyggande, att situationen är akut och att det inte byggs på grund av att det inte finns färdiga detaljplaner. Det är en sanning med modifikation eftersom antalet klara detaljplaner beror på politiska initiativ, som från den rödgröna sidan tyvärr lyst med sin frånvaro.

Nordskogen är ett bra exempel på detta. Jag lämnade förslaget den 10 september 2014 och först på Kommunfullmäktige den 10 december 2015 bifalls motionen och arbetet startas upp. Jag tycker att det är dåligt att det tar så lång tid att hantera ett förslag om bostadsbebyggelse. I den situation som råder på bostadsmarknaden borde arbetet med att igångsätta arbetet för att bygga bostäder på Nordskogen skett betydligt snabbare.

Liberalerna ser möjligheter för en bostadsbyggnation på Nordskogen som hade kunna ske betydligt snabbare än vad de rödgröna presterat. 1000 nya bostäder med plats för över 2000 boråsare får inte malas långsamt i rödgröna byråkratins kvarnar.

Morgan nordskogen 2016-01-08

Marken är beredd och klar att bebyggas. Det borde redan vara aktiviteter på gång här, istället ligger området stilla och öde.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar