Traineeprogram – något för Sjuhärads Kommunalförbund!

”Skånskt traineeprogram ska locka akademiker – Familjen Helsingborgs traineeprogram får unga akademiker att slåss om en karriär i någon av de skånska kommunerna som ingår i samarbetet. Hälften av deltagarna har fått fast jobb

Det rapporterar tidningen Dagens Samhälle idag om. Traineeprogrammet bedrivs av elva kommuner i samarbete och målet är att säkra återväxten av en rad viktiga yrken i den kommunala sektorn, bland annat socionomer och stadsplanerare.

HR-strategen Malin Hansson i Landskrona konstaterar att ”traineeprogrammet bidrar till att säkra kompetensförsörjningen i kommunen. För oss är det en överlevnadsfråga att vara med. Vi behöver få unga akademiker att välja kommunen som arbetsgivare… De (traineerna) är hungriga och för in nya perspektiv. Det bidrar till att förbättra vår verksamhet. ”

Traineeprogrammet har funnits i nio år och resultaten är goda. Det är också attraktivt, till de 10-12 platserna som utannonseras finns cirka 700-800 sökanden.

I Borås diskuterades frågan om ett traineeprogram på Kommunstyrelsen i måndags, efter att en mindre utredning genomförts efter en motion som Joakim Malmberg (L) lämnade in 2013. De rödgrönas förslag var helt avvisande och hade en mycket negativ inställning till traineeprogram, vilket förvånar mig eftersom erfarenheterna är goda på andra håll i landet.

Jag och Allianspartierna föreslog därför att Sjuhärads Kommunalförbund ska tillskrivas för att undersöka möjligheten att starta ett gemensamt traineeprogram. Det accepterade de rödgröna och nu hoppas jag att Kommunalförbundet ser de fördelar som finns med ett traineeprogram! Kommunerna behöver ha den bästa arbetskraften och ett traineeprogram är en beprövad och framgångsrik metod för att rekrytera unga, ambitiösa, akademiker! Ett gemensamt traineeprogram blir till stor nytta för hela Sjuhärad!

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Gräv ner Kungsleden!

Att minska den enorma barriäreffekten som Kungsledens sträckning genom centrala Borås innebär är en fråga som Liberalerna drivit i flera mandatperioder. 2012 lämnade Allianspartierna in en motion i frågan. Då skrev vi bland annat:

Vilken skillnad det skulle göra i stadslandskapet om vi kunde knyta ihop staden! En ostörd promenad från Stora Torget upp till biblioteket i Kulturhuset vore möjlig och vårt centrum skulle öka kraftigt i storlek men kanske framförallt i känslan.

När Kungsleden byggdes var den tänkt som en tillfällig avlastning. Med facit i hand vet vi dock att lösningen blev permanent, decennier senare finns den fortfarande kvar och är nu hårdare trafikerad än någonsin. Vi måste, av flera skäl, göra någonting åt denna Kungsled!

Genom att ta ett djärvt grepp och gräva ner Kungsleden åstadkommer vi i ett slag en mängd förbättringar. Ny yta skapas som kan ligga till grund för den expansion vi vill se i centrum: målet är 5000 boende jämfört med nuvarande 1500. Den yta som inte tas i anspråk kan förskönas med t.ex. träd, planteringar och skulpturer till nytta och glädje för både boråsare och besökare. Bullernivån minskar dessutom i centrum, vilket åstadkommer en attraktivare när- och boendemiljö för många.

Inför valet 2014 spelade jag in en film om att gräva ner Kungsleden

Nu har uppdraget som vi gav i Alliansbudgeten 2015 om att utreda möjligheter och kostnaderna för att gräva ner Kungsleden genomförts och redovisas på Tekniska nämndens sammanträde denna vecka. Sweco har genomfört utredningen och kommer fram till följande:

  • En tunnel beräknas behöva vara 400 meter lång, med två filer i vardera riktning.
  • Bullret i centrum minskas radikalt.
  • Ytor frigörs för exploateringar.
  • Luftmiljön förbättras
  • Barriären mellan centrum och stadsdelarna öster därom förvinner nästan helt.
  • Kostnaden beräknas mycket grovt uppgå till 1 miljard kronor.

Jag är nöjd med att utredningen har kommit fram och att vi ha kommit ett steg längre på vägen i att förbättra stadsmiljön i Borås. Sedan är förstås kostnaden enorm, men det gäller nu att fingranska materialet och också räkna på vilka bostadsexploateringar som kan möjliggöras och vilka värden det skapar.

Kungsleden skapar både miljöproblem, buller och otrygghet i centrala Borås. Att bli av med de problemen och samtidigt skapa möjligheter för stadsutveckling är en viktig fråga för mig och Liberalerna. Vi står fast vid att Kungsleden borde ”grävas ner”!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Borås Tingsrätt och Borås Rådhus!

En av de viktigare statliga verksamheter vi har i Borås är tingsrätten. Jag besökte den och träffade då lagmannen Ove Lindström, som är chef för tingsrätten, och Christina Möller som är chefsadministratör.

Vi inledde med att tala lite om tingsrättens historia. Det är först för cirka 20 år sedan som tingsrätten så att säga blev en i Borås. Tidigare fanns en organisation som skiljde på domstolarna beroende på om de hade domsaga på landet eller i städerna. Domstolarna i städerna kallades Rådhusrätter och på landet kallades de Häradsrätter. 1971 slogs de samman till tingsrätter, men ända fram till 1996 fanns det två tingsrätter i Borås; en för staden Borås, inklusive Bollebygd, och en för övriga Sjuhäradskommuner. Sedan 1997 huserar den samlade dömande makten i Borås i Rådhuset.

Tingsrätten har idag cirka 40 anställda vara 11 är domare. Därutöver finns drygt 100 nämndemän som nomineras av de politiska partierna och utses av Kommunfullmäktige. Dessa så kallade lekmannadomare har av tradition varit en del i vissa domstolar i Sverige sedan medeltiden.

Systemet med nämndemän är unikt och omdiskuterat. I vissa länder saknas helt medverkan från allmänheten och det är endast jurister som dömer, medan det i andra länder finnsjurysystem. Över lag fungerar systemet med nämndemän bra,, men det har under åren uppmärksammats att jäv och andra uttalanden har gjort att rättegångar får göras om. Det hör dock till undantagen.

Vi diskuterade frågan om nämndemännens ålder i förhållande till de som döms. Den statistiskt vanligaste personen som döms är en man i 20 till 30 årsåldern, medan nämndemännen ofta är betydligt äldre.

Personligen har jag en mandatperiod varit nämndeman i hovrätten och det är det intressantaste uppdrag jag haft.

Det vanligaste ärendet hos domstolen är brottmålen, som står för drygt en tredjedel av alla ärenden. Av brottmålen överklagas 10-15 procent till högre instans.

Efter att vi samtalat om domstolens verksamhet kom vi att prata om rådhuset och dess historia. Det är en fantastisk byggnad som byggdes 1910. Den var för sin tid påkostad och har efter hand renoverats varsamt. Det är Borås Stad som äger rådhuset och i och med att tingsrätten eventuellt kommer flytta till ett samlat rättscentrum som planeras på Broplan kommer fastigheten bli ledig.

Kanske ska kommunpolitiken återigen ta huset i besittning?

img_0580Tack Ove och Christina för ett givande möte om Borås Tingsrätt!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Låt försiktighetsprincipen råda – säg nej till mer klotter!

I dagarna har det rödgrönas förslag om en så kallad ”Öppen vägg” för graffiti varit omdiskuterat. De erfarenheter jag har talar för att en öppen vägg kommer öka mängden klotter. På min sida har jag bland annat en rapport från Stiftelsen Tryggare Sverige, medan det finns en annan rapport från företaget Urban utveckling som indikerar motsatsen. Gemensamt för rapporterna är att ingen av dem kan ge ett klart och tydligt utslag, det finns helt enkelt inte vetenskapligt stöd för vare sig det ena eller det andra.

I ett sådant läge är min uppfattning att försiktighetsprincipen ska råda! Det vill säga, om det finns en inte obetydlig risk för att en öppen vägg kommer öka mängden klotter i Borås ska vi säga nej till en öppen vägg.

Klotter är ett stort problem, inte bara för olika fastighetsägare, buss- och tågbolag med flera som får lägga stora summor på att sanera klotter. Det är också ett trygghetsproblem.

”… forskning visar att skadegörelse bidrar till en otrygghet eftersom allmänheten uppfattar detta som ett tecken på att ingen bryr sig om området. I ett område där invånarna har en sådan uppfattning kan effekterna lätt bli att invånarna undviker att vistas i det offentliga rummet, vilket minskar den sociala kontrollen. Detta ökar i sin tur risken för att brott att begås och att området hamnar i en negativ spiral.” (s.30 i rapport Lagliga graffitiväggar och skadegörelse i form av klotter – en kunskapsöversikt från Stiftelsen tryggare Sverige)

Klottersanering kostar Borås Stad cirka 200 000 kronor per år. Det är bara egna byggnader som den summan gäller.  Över staden är kostnaderna säkert mångdubbelt högre! Och i budgeten för 2017 satsas 500 000 kronor extra på klottersanering.

Låt försiktighetsprincipen råda, säg nej till öppna väggar för graffiti!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Liberalerna besökte Ericsson i Borås.

Igår besökte jag och Mats Persson, ekonomisk-politisk talesman för Liberalerna, Ericssons anläggning här i Borås. Vi träffade platschef och företrädare för de fackliga organisationerna. Tydligen är det många andra företag som är intresserade av Ericssons personal och den kompetens som det besitter. Det är självfallet mycket bra! Samtidigt förlorar ju Borås en högteknologisk arbetsplats vilket är mycket synd. Jag har dock stärkt i tron att för de allra flesta kommer det gå bra att finna andra arbeten!

Jag och Mats Persson hade igår en debattartikel i BT om den svenska konkurrenskraften:

Nyligen meddelade Ericsson att man varslar 3 000 anställda med tyngdpunkt i Kumla och Borås. Det är ett oerhört tråkigt besked för svensk industri och våra tankar går i första hand till de personer som blir av med jobbet. Det krävs åtgärder för att stödja de arbetslösa och de orter, som Borås, som nu riskerar att drabbas av stor arbetslöshet och det krävs en politik för att göra Sverige till ett mer konkurrenskraftigt land.

Vi ser med stor oro på de neddragningar som nu sker inom telekomindustrin i Sverige. Att stora företag minskar sin verksamhet eller lämnar Sverige är en påminnelse om att det inte går att ta det svenska välståndet för givet. Den globala konkurrensen hårdnar och det visar vikten av konkurrenskraftiga företagsvillkor. Det krävs nu politiska insatser riktade mot de orter som drabbas av neddragningar och för de anställda som nu blir av med jobbet.

I dag besöker vi Ericssons verksamhet i Borås. Liberalerna föreslår två konkreta förslag som på kort sikt stärker Borås och underlättar för de anställda:

1. Bygg ut den kvalificerade yrkesutbildningen. Bristen på kompetent arbetskraft hämmar i dag möjligheten för många företag. Bland tillverkningsföretagen hindrar kompetensbristen möjligheten att växa. Den kvalificerade yrkesutbildningen, där företagen är med och påverkar utbildningen, fungerar mycket bra. Av dem som tog examen under 2006 hade nio av tio ett kvalificerat arbete eller ett eget företag året efter. Det tyder på att utbildningarna svarar mot viktiga behov i näringslivet. Därför behöver antalet platser inom den kvalificerade yrkesutbildningen byggas ut kraftigt. I detta läge bör regeringen särskilt markera att kommuner, som Borås, som står inför stora omställningar, kan behöva en särskild tilldelning av platser.

2. Satsa på den högre utbildningen. I Borås bör det vara aktuellt med en forskarskola, så att högt kvalificerade medarbetare kan gå tillbaka till högskola eller universitet, både för att dela med sig av och få ny kunskap.

Ericssons stora varsel är framför allt en påminnelse om en allt hårdare konkurrens i globaliseringens kölvatten. I detta läge väljer regeringen att höja skatten på arbete och företag. Men att Sverige nu har världens högsta marginalskatter på arbete är inte svaret på frågan hur företag i Sverige blir mer konkurrenskraftigt. Nu krävs reformer som på lång sikt gör att svenska företag kan växa och att företag väljer att etablera sig i vårt land. Då behövs en välfungerande infrastruktur och ett utbildningssystem i världsklass. Men det kräver också mer attraktiva bolagsskatter och ekonomiska villkor som är bättre än i vår omvärld.

Mats Persson (L)
ekonomisk-politiske talesperson

Morgan Hjalmarsson (L)
kommunalråd

morgan-mats-p-ericsson

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ericsson lägger ner – Nu borde regeringen satsa på Götalandsbanan och på Borås Universitet!

Idag har Ericsson meddelat att det blir i princip en total nedläggning av fabriken i Borås. Kanske uppemot 1000 anställda hos Ericsson och hos underleverantörer drabbas och många familjer lever i dessa dagar med en oro för framtida försörjning. Jag kan inte annat än beklaga situationen och uttala att jag förstår att många boråsare nu har en oro som är svår att stilla, såhär i dessa osäkra dagar.

Att Ericsson lägger ner i Borås är inte bara en förlust för de många boråsare som har sin sysselsättning där, det är också ett svårt slag mot Borås. Vi förlorar en kunskapsintensiv verksamhet som bidragit till att utveckla Borås till att bli en kunskapsintensiv arbetsmarknadsregion. Jag är, svårigheterna till trots, övertygad om att det kommer att lösa sig för de allra flesta eftersom vi har en god tillväxt i Borås och en positiv utveckling på arbetsmarknaden generellt.

Det ropas nu på statliga arbetsmarknadspolitiska insatser. Viss kan sådant fungera, men jag tror att det viktigaste handlar om att skapa rätt förutsättningar för företagande och vidgad arbetsmarknad.

Två saker kan regeringen göra för att stärka Borås och skapa bättre förutsättningar att klara omställningen på sikt:

  • Starta bygget av ny järnväg Borås-Göteborg omgående. Genom att redan nu ge besked om att första delen av Götalandsbanan börjar byggas så snart som möjligt så vidgas arbetsmarknaden och Borås och Göteborg knyts samman. Genom att sedan fortsätta mot Jönköping så blir Borås del i en mycket stor och attraktiv arbetsmarknad.
  • Gör Högskolan i Borås till ett universitet! En satsning på ett universitet i Borås vore en bra satsning för Borås och för Sverige. Med den forskning som finns vid ett universitet skapas tillväxt, kunskap och företagande som gör Borås till en konkurrenskraftig arbetsmarknadsregion med utrymme för kunskapsintensivt företagande.

Än en gång, det är ett ledsamt besked som Ericsson idag lämnat och det är tragiskt för anställda och för Borås. Men det finns goda möjligheter i Boråsregionen och en satsning på Götalandsbanan och på ett universitet förstärker ytterligare de förutsättningarna.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Länsförsäkringar Älvsborg – med lång tradition och med framtidstro.

Så kanske jag skulle vilja sammanfatta det företagsbesök som jag gjort på Länsförsäkringar Älvsborgs kontor här i Borås. Bolaget uppmärksammar i år att det är 175 år sedan det bildades men det har inte gjort företaget gammalt och trött. Tvärtom! Bolaget gör en stor satsning på Borås i och med att man köpt Gina Tricot huset där man ska ha sitt kontor på de första två våningarna och där Gina Tricot behåller de övriga våningarna.

Jag välkomnades av Anders Bäckman, kontorschef  för Länsförsäkringar i Borås. Anders inledde besöket med att informera om Länsförsäkringars omfattande verksamhet, om 175 års jubileet som innebär utdelning på 175 miljoner till kunderna i det kundägda företaget och om hur han och bolaget ser på Borås. Anders betonade att det finns en positiv bild av framtiden i Borås, om att företagen är framåt och om att Länsförsäkringar bedömer att det finns en stark utveckling inom bland annat fastighetsmarknaden.

Länsförsäkringar är som sagt ett kundägt företag. Det starkaste i deras varumärke är den lokala närvaron och den nära relationen till kunderna. Länsförsäkringar har en stor andel av försäkringsmarknaden men också en växande del av marknaden för fastighetsförmedling och banktjänster. En för mig okänd verksamhetsgren var att de driver en larmcentral. Länsförsäkringar har en särskild historia och kompetens för försäkringar inom jord- och skogsbruket.

För Länsförsäkringar är det viktigt att jobba med hållbarhet. Det ger sig uttryck bland annat i att de är delaktiga i lokalsamhället och arbetar mycket med lokala föreningar och initiativ som syftar till att göra sociala insatser och stärka det civila samhället. De stödjer idrottsföreningar och andra organisationer i civilsamhället. Fokus är hela tiden på barn och unga.

Som vanligt när jag besöker företag tar jag upp frågor som handlar om förutsättningarna för att verka i Borås, kontakterna med kommunen med mera. Anders lyfte då fram den goda samverkan som finns med högskolan och att rekrytera kompetent personal var inget problem. Vidare beskrev Anders hur Borås är den starkaste tillväxtregionen i Älvsborg och att det märks, bland annat på att fastighetsförsäljningar går snabbt och att företagen expanderar.

morgan-lansforsakringar-anders-backman

Anders Bäckman, kontorschef, och undertecknad. 

Tack Anders för ett trevligt företagsbesök! Det är alltid roligt att se goda exempel på hur företagen är med och utvecklar Borås!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar