Folkpartiets sista och Liberalernas första landsmöte.

Den 20-22 november samlades Folkpartiet Liberalerna till landsmöte, vilket sker vartannat år. Landsmötet är Folkpartiets högsta beslutade organ vilket innebär att på landsmöten beslutas partiprogram, partistyrelse och mycket annat. Jan Björklund omvaldes enhälligt till partiordförande, Helene Odenjung till förste vice och Erik Ullenhag till andre vice. I partistyrelsen valdes också Anna Svalander från Borås in. Anna har suttit i partistyrelsen sedan förra landsmötet och blev nu alltså omvald.

Ett landsmöte täcker alla politikområden, stort och smått, men jag tänkte lyfta fram några områden.

För det första, namnbytet. Eller egentligen är det ju inget nytt namn utan så att vi strök förnamnet och nu använder oss av familjenamnet. Folkpartiet har faktiskt hetat liberalerna sedan 1990 men det har varit för långt att säga så liberalerna har inte riktigt hängt med. Folkpartiet är väl inarbetat, och har fortsatt att vara namnet som väljarna identifierar oss som. Men nu är det Liberalerna som gäller. Vi ska heta vad vi är – konstigare är det inte. Liberalerna ska förkortas (L) och Folkpartiet fasas ut från hemsidor, material med mera så snart det är görligt.image1

Jag tror att namnbytet kommer att vara något positivt för oss. Det blir tydligare vad vi står för. Samtidigt kan det bli så att namnet gör att vi måste motivera alla våra förslag betydligt tydligare ur ett liberalt perspektiv. Kanske kan det bli en slags ideologisk utmaning som vi måste anta? Jag tror det och jag hoppas att resultatet blir att Liberalerna blir liberalare än vad Folkpartiet var.

En liberal fråga som röstades igenom på landsmötet var att vi nu är positiva till gårdsförsäljning av alkohol. Det är bra om vi kan stärka företagandet genom att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerade kvalitetsprodukter. Enligt vår mening är det inget hot mot Systembolagets monopol.

Liberalerna har föreslagit en ny stor skattereform för att premiera arbete och minska de skadligt höga marginalskatter som finns i Sverige. Skattereformen ska vara fullt finansierad och kraftigt sänka skatten på jobb och företagande.

Marginalskatten vid medelhöga och höga inkomster ska bli lägre. Värnskatten ska avskaffas, brytpunkten tydligt höjas och nivån på det första steget i den statliga skatten sänkas. De högsta marginalskatterna bör närma sig snittet i OECD.

Inkomstskatten och den totala beskattningen vid de lägsta inkomsterna ska sjunka för att skapa utrymme för högre sysselsättning.

Flyttskatten, reavinstbeskattningen, ska sänkas för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

För att finansiera skattesänkningar på jobb och företagande behövs motsvarande skattehöjningar. Uttaget av miljö- och klimatskatter kan öka. Bland de skatter som kan beskattas hårdare finns exempelvis fordon och kemikalier. Mervärdesskatten kan ökas. Den kommunala fastighetsavgiften kan höjas och ränteavdraget fasas ut under en längre period.

Reformen ska inte öka skillnaden i skatt mellan pensionärer och arbetstagare. Exempel på andra förändringar som kan övervägas är skatteavdrag för barnfamiljer och höjda bostadstillägg och bostadsbidrag.

Det finns två problem med bostadsmarknaden. Det är för lite bostäder och det är för lite marknad. På detta vill Liberalerna råda bot genom att vi antagit ett nytt bostadspolitiskt program. Däri ingår:

  • Fri hyressättning i nybyggnation.
  • Reformer inom bruksvärdessystemet för ökad rörlighet.
  • Gör det möjligt att bygga billigare. Vi vill gå längre än att avskaffa de kommunala särkraven. Vi vill möjliggöra att hus bara en gång behöver prövas mot byggnormen för att sedan vara förhandsgodkänna och fria att bygga, och vill utreda möjligheten till gemensamma nordiska byggregler för att vidga marknaden och stärka konkurrens.
  • -Friare hyressättning vid uthyrning av villor, bostadsrätter och ägarlägenheter.
  • Bättre skattevillkor vid andrahandsuthyrning. Privatpersoners upplåtelse av den egna bostaden är ett viktigt komplement till den ordinarie bostadsmarknaden. Taket för skattefria hyresinkomster bör höjas.
  • Ett svenskt system för trygga hyresdepositioner.
  • Rätt för byggherrar att utarbeta detaljplaner. I dag är det bara kommunerna som har rätt att upprätta detaljplaner. Vi föreslår att byggherrar, i stället för att tvingas vänta på kommunen i genomsnitt i två år, ska få rätt att själva upprätta en detaljplan och få denna prövad av kommunen.
  • Färre och snabbare överklaganden. Färre instanser för överklagande av detaljplaner. I
  • Ett uppmjukat strandskydd. Många männi­skor vill bo nära och med utsikt över sjö och hav. Sverige är ett glesbefolkat land uppemot 40 000 mil strand eller kust. Strandskyddet bör decentraliseras genom att kommuner ska kunna ansöka om att upphäva strandskyddet med hänvisning till ett lokalt behov av bostadsbyggande. I dag är denna möjlighet kraftigt begrä
  • Ett utvidgat uppdrag för Akademiska hus att bygga och äga studentbostäder. Akademiska hus uppdrag att bygga och ägande av studentbostäder bör förtydligas genom att ett skarpare uppdrag fastställs i riksdagen.

Liberalerna – Sverige liberala parti – ska tas sig an samhällsproblem ur individens perspektiv. Jag har stora förhoppningar på att den stora förnyelsen av vår politik kommer gör oss relevantare som politiskt parti för en större grupp väljare.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Frinab – NUD Collections ett företag i Light City, Fristad.

Genom de olika företagsbesöken som jag genomför blir man upplyst om vilken oerhörd mängd företag inom helt olika branscher som finns i Borås. Besöket på Frinab (Fristad industri AB) var ett sådant besök. Det gav ny kunskap om vilken utveckling och entreprenöranda som finns i Boråsregionen. Frinab har på fem till sex år tredubblat sin omsättning. De har knappt 30 anställda i Fristad. Genom varumärket NUD har de slagit sig in i designbranschen. Därutöver legotillverkar företaget kabel och komponenter för belysningsindustrin.

IMG_0141

Idén till NUD kom sig av att företaget på en mässa ville visa upp den typ av tyginklädd sladd som de producerar. På sladden hängde man en lamphållare och skruvade i en stor lampa.

Det blev succé och då skapades NUD Collections! Väldigt många var intresserade och den typen av lampor har idag en stor del av försäljningen, där det är själva sladden, lamphållaren och själva lampan som står i fokus. Företaget var väldigt tidiga in i en bransch där många nu har följt efter. Så det gäller att ständigt utvecklas och ligga steget före konkurrenterna.

Återigen gör sig det textila arvet vi har i Borås påmint. Företaget stickar huvuddelen av sina ”kabelstrumpor” i Fristad. Ambitionen är att producera så mycket som möjligt i Sverige för att kunna ha kontroll över hela processen till kunden.

När vi kom till frågorna om hur det är att verka och rekrytera i Borås fick vi bara uppskattande ord. Främst entreprenörsprogrammet på Sven Eriksonsgymnasiet fick goda vitsord och användes flitigt för rekrytering.

Tack till VD Bo Hennings och HR/Q-ansvarig Sofia Carlsson för ett givande besök!IMG_0140

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Folkpartiet: Sälj 25 procent av fastigheterna!

Igår presenterade jag ett Folkpartiförslag om byggandet av framtidens Borås. Vi behöver få loss kapital för att klara de investeringar som krävs för ett starkare Borås. Det krävs av två anledningar, för det första för att klara den växande befolkningen och de demografiska förändringarna. För det andra för att kunna finansiera de investeringar som kommer krävas när bygget av Götalandsbanan kommer igång.

BT har uppmärksammat detta med två artiklar, varav en på ledarsidan.
Morgan Hjalmarsson (FP) framför Engelska skolan i Borås, en privat driven skola i en kommunal fastighet.

Foto: Borås Tidning/Lars-Åke Green.

Såhär skriver jag i en motion till Kommunfullmäktige:

Sälj 25 procent av fastighetsbeståndet!

 Kommunen står inför en stor investeringspuckel de kommande åren, vilket kommer sig av den stora befolkningstillväxten i Borås. Det kräver utbyggda kommunala verksamheter och det kräver nya lokaler. Det kommande decenniet står vi också inför ett enormt infrastrukturprojekt i form av Götalandsbanan. Borås Stad kommer att behöva göra betydande investeringar för att bygga kompletterande infrastruktur och nya verksamhetsområden.

Investeringspuckeln talar för att vi behöver frigöra kapital för nya investeringar som bygger vår stad starkare. Samtidigt kan vi skapa en flexiblare fastighetsorganisation genom att äga en mindre andel själva. Det gör att vi flyttar risk från kommunen till marknaden och vi kan optimera vårt fastighetsägande.

Folkpartiets förslag är att sälja 25 procent av kommunens fastighetsbestånd, inklusive skogsfastigheter. Det frigör kapital till nya investeringar och ger oss en flexiblare fastighetsorganisation.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att

Uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram en plan för att sälja 25 procent av fastighetsbeståndet.

Morgan Hjalmarsson (FP)

Och såhär ser det underlag ut som tagits fram för motionen:

Underlag till motionen ”Sälj 25 procent av fastighetsbeståndet!”.

FAKTA: 
Skogsinnehav: 9700 hektar (varav 35 procent avsatt till naturvård och dylikt).

Lokalinnehav: 266 objekt, varav 45 avser barnomsorg, 39 avser fritid, 8 avser kultur, 58 avser Regler och sanering, 48 avser skolor, 26 avser äldreomsorg och återstående under rubriken ”Övrigt”. Lokalinnehavet uppgår till cirka 520 000 kvadratmeter.

I dagsläget finns cirka 30 outhyrda lokaler, där en större del är att hänföra till fastigheter som ska rivas.

Av lokalinnehavet så hyr kommunen ut knappt 40 000 kvadratmeter till externa hyresgäster.

För att klara kommunens totala lokalbehov så hyr kommunen dessutom in cirka 220 000 kvadratmeter. 

Om man summerar antalet kvadratmeter som kommunen använder eller har förfogade över så uppgår det till knappt 750 000 m2.

 Exempel på kommunala fastighetsförsäljningar

Det finns ett antal kommuner som genomfört liknande fastighetsförsäljningar som den som Folkpartiet nu föreslår. Några kan tjäna som exempel.

Nacka kommun har cirka hundratusen invånare och säljer nu samhällsfastigheter till Rikshem för 1,8 miljarder kronor. Omfattningen är en fjärdedel av beståndet och samtidigt åtar sig Rikshem att bygga 500 hyreslägenheter i kommunen.  Beslutet motiveras av att Nacka är en starkt växande kommun som behöver investeringar i infrastruktur (tunnelbana), attraktiva närmiljöer med mera. Dessutom kan planerade investeringar tidigareläggas och befintliga lokaler renoveras till bättre standard. Utöver dessa värden får kommunen också 500 nya hyreslägenheter till följd av affären.

Nacka sålde 83 500 m2, varav hälften skolor, vilket kan ge en indikation om prisbilden i Borås                     

Region Gotland, sextiotusen invånare, sålde under 2013 fastigheter för cirka 450 miljoner kronor till fastighetsbolaget Hemsö. ”Fastighetsförsäljning frigör kapital” inför de stora investeringar som Gotland står inför. Bland annat ska en ny sporthall och en ny gymnasieskola byggas. Samtidigt kan kommunen sänka sina lånekostnader.                 

 Värmdö kommun har cirka fyrtiotusen invånare och genomförde nyligen två större fastighetförsäljningar. En avser en betydande minoritetspost i bostadsbolaget Värmdöbostäder och den andra gäller verksamhetslokaler om cirka 800 mnkr. Värmdö har två huvudsakliga skäl för försäljningen där det ena är att minska låneskulden och det andra att möjliggöra investeringar för framtiden i till exempel infrastruktur och skolor.

Ale kommun, trettiotusen invånare, sålde 2014, via det kommunägda bolaget Alebyggen, samhällsfastigheter och för cirka 250 miljoner kronor. Det handlar i detta fall om äldreboenden och servicebostäder och kapitaltillskottet behöver bolaget för att klara nyproduktion av bostäder, vilket efterfrågas av Ales politiker.

Exempel på upplägg

 En försäljning av delar av det kommunala fastighetsbeståndet innebär inte att lokalarna slutar att användas för välfärdsändamål, tvärt om. Tanken är att kommunen ska hyra in sig i de fastigheter man överlåter med hyreskontrakt av olika längd. Beroende på byggnad och funktion kan kontraktens längd variera från alltifrån några år till 20 år. I ett försäljningsavtal bör det också regleras kring framtida ny- och tilläggsinvesteringar i de fastigheter som kommunen ser behöver hyras in under överskådlig tid.

Får att få till en trovärdig värdering behöver flera oberoende konsulter tas in och värdera fastigheterna.

Det är också viktigt att det finns en fastställd mark- och fastighetsstrategi som anger inriktningen på det kommunala arbetet med lokaler. Det skapar stabilitet och möjliggör inte bara för kommunen utan även för externa fastighetsägare att långsiktigt planera för ett förändrat fastighetsbehov. Det är särskilt viktigt beaktat den tillväxtfas som Borås befinner sig i.

Ett sätt att säkra lokal närvaro från köparen är att försäljningen är tillräckligt omfattande för att fastighetsaktören ska kunna etablera en egen förvaltningsorganisation i Borås. Det skapar goda förutsättningar för lokalt engagemang och för att köparen engagerar sig även i andra fastigheter/projekt på orten.

Borås Stads investeringsbudget

Investeringsbudgeten för 2015 omfattar knappt 500 mnkr. I lokalresursplanen bedöms behov fram till 2018 och till viss del vidare och där uppgår det bedömda kapitalbehovet till minst 1,2 miljarder men troligen än mer. Därutöver står kommunen inför de kringinvesteringar som Götalandsbanan kommer kräva i form av nya bostads- och verksamhetsområden, ny anslutande infrastruktur och satsningar i stadskärnan.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Företagsbesök på Nordiska Etikettbolaget.

”Nordiska Etikettbolaget är marknadsledande i Europa på textil profilering. Vi exporterar idag till 42 länder. Vårt koncept bygger på att vi producerar varumärket i ett antal som täcker behovet under en längre tid. Varumärket kan sedan lagerhållas, distribueras och monteras på textila produkter.”

 Fredagen den 11 september besökte jag Nordiska Etikettbolaget, vars företagspresentation jag har citerat ovan. Företaget har cirka 20 procent av den svenska marknaden.

Företagsbesök är något som jag kontinuerligt företar mig och det finns en massa Boråsföretag som är större än man kan tro. Ett sådant är Nordiska Etikettbolaget, som har drygt 40 anställda och ligger på Sagagatan på nedre Norrmalm.

Jag välkomnades av VD Johan Sandström som inledde med att berätta om företagets historia, om expansionen och om marknaden de verkar på. Företaget tillverkar tryck till textiler, vilket innebär att de både syr och limmar olika etiketter på allt från tröjor till ryggsäckar, allt som kan tänkas i tyg med andra ord. Vi gick sedan en rundtur i produktionen, där den textila traditionen vi har i Borås tydligt märktes av.
NE 2015-09-11

Johan lovordade Textilhögskolan och berättade om att de har ett mycket gott samarbete med dem. Dock uttryckte han ett behov som lyfts av flera andra företagare inom det textila klustret, nämligen om svårigheten att rekrytera kompetent personal med rätt praktiska kompetenser. Det förs diskussioner med Myndigheten för Yrkeshögskolan och jag hoppas verkligen att det kommer att etableras utbildning i Borås som kan tillfredsställa företagens behov av kompetent personal.

En annan fråga om rekrytering som Johan framhöll är att vid årsskiftet försvinner incitamentet att anställa ungdomar då regeringen höjer arbetsgivaravgifterna för unga. Det är en mycket beklaglig åtgärd som kommer leda till att färre unga får sitt första jobb och som kommer öka ungdomsarbetslösheten. Det är nog fler företagare än Johan som resonerar så.

Tack Johan för ett intressant och roligt besök!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vänga kvarn – en värdefull och levande kulturmiljö!

Vänga kvarn är en plats som jag besökt ett antal gånger för att ta del av den fina miljön, kaféet och av möjligheten att köpa mjöl. Det är en speciell plats som hittills i år har haft över 27 000 besökare, vilket är fantastiska siffror. Det är roligt och det drar turister till Borås! Som jämförelse kan man säga att Stadsteatern i år beräknas få 20 000 besökare…

Anledningen till besöket denna gång var den prekära situation som kvarnen hamnat i efter att vattenkraftverket omprövats enligt miljöbalkens regler. Den situationen kommer sig av ett initiativ från förra miljöministern Lena Ek (C), som 2012 tillsatte en utredning, ”Vattenverksamhetsutredningen”, vilken kommer att få stora konsekvenser för landets småskaliga vattenkraft. Utredningens resultat kommer få negativa konsekvenser på det stora hela om man räknar in kulturmiljö, historia och möjligheter till en levande landsbygd.  Produktionen av vattenkraft kan komma att minska med 20 procent som en konsekvens av omprövningarna enligt Miljöbalkens regler. Men det är klart – höjda elpriser kanske kan rädda den hopplöst olönsamma vindkraftsbranschen som centern vurmar så för.

Jag måste också kommentera de konsekvenser som skulle kunna uppkomma för andra naturvärden om utifall att dammen (se bild nedan) måste rivas. Vänga mosse, som Borås Stad, lagt mycket arbete på kommer att dräneras och torka ut till men för växt- och fågelliv. Det som idag är bra för miljön och för friluftslivet kommer alltså att fördärvas om detta skulle slå in.

IMG_0105

Vänga kvarn har drabbats av detta. De har inte de ekonomiska resurserna att få en vattendom då det bedömts att det skulle kunna kosta upp till en miljon kronor. Det är dessutom så att kvarnen ägs av Vänga hembygdsförening som självfallet inte har sådana ekonomiska resurser att de kan klara en process i domstolarna.

IMG_0103

Vi vandrade runt och tittade inledningsvis på kvarnverksamheten och mjölnaren Ola Johansson berättade om processen att mala mjöl. Det är en ganska avancerad teknik men själva ”malen” är gammal och har varit i funktion sedan 1930-talet. Med på rundvisningen var Cecilia Karltorp Åhman, som tillsammans med Bengt Göran Åhman driver kvarnkaféet, och Ros-Marie Frennberg från hembygdsföreningen.

Vi tittade bland annat på dammen som i någon form funnits sedan 1600-talet, vilket innebär att ingen fisk kunnat vandra där på mycket lång tid. Kvarnverksamheten har varit där och har verksamhet enligt urminnes hävd. Det duger inte för Länsstyrelsen som nu vill stoppa verksamheten och den siste december i år förlorar verksamheten möjligheten att använda turbinerna för elproduktion. Elen som de kunnat producera för nästan inga pengar alls måste nu köpas in, och med alla skatter som är på el så blir det en mycket stor ekonomisk kostnad.

Besöket på Vänga kvarn väckte många frågor om myndighetsutövning, om miljö och om huruvida den ena offentliga handen vet vad den andra offentliga handen gör. Rättssäker och förutsägbar myndighetsutövning är en förutsättning för företagande på landsbygden såväl som i staden.

Tack för ett bra och givande besök!

IMG_0110

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Möt Morgan på Måndag 7 september

Skärmbild (3)

Hur vill Du forma Borås Stads framtid? Den frågan ställer jag till kommuninvånarna och bjuder in till samtal på Orangeriet under hösten. Fyra måndagar ska ”Möt Morgan” gå av stapeln och jag hoppas att boråsarna tar denna möjlighet att berätta för mig om hur de ser på framtidens Borås. Jag hoppas också kunna ta med mig förslag från boråsarna in i det pågående budgetarbetet inför 2016.

Jag kommer att finnas tillgänglig på Orangeriet 1730-1830 följande måndagar. Folkpartiet bjuder på kaffe.
7 september
12 oktober
30 november
14 december

Att träffa boråsarna på Orangeriet är själva huvudsyftet med att vi byggde Orangeriet – kontakten mellan kommuninvånarna och kommunen/politikerna behöver förbättras. Jag vill mer än gärna bidra till ökad dialog för att vaska fram det bästa för Borås.

I Folkpartiets förnyelsearbete ”Uppdrag hela landet” ingår att finna nya sätt att kommunicera med medborgarna och samtidigt skaffa nya medlemmar till partiet. Jag tror att en väg till medlemskap i ett parti kan gå via ett helt vanligt samtal där enskilda förstår vilka spännande möjligheter det finns i politiken.

Jag hoppas på god uppslutning för att diskutera framtidens Borås. Det är en angelägen fråga!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

”Kina vill bygga svensk järnväg på rekordtid”

Visst vore det glädjande om Götalandsbanan kunde byggas på rekordtid? Ett kinesiskt företag har anmält intresse till riksdagens trafikutskott. Det kinesiska företaget påstår sig dessutom kunna halvera byggtiden och bygga för 25 miljarder mindre än vad Trafikverket har kostnadsbedömt det hela till. Det är spännande nu när konkretionen av Götalandsbanan blir tydligare, och jag tror att kineserna är inne på rätt spår när de förordar en bana byggd på bro.Höghastighetståg

Att bygga banan på låga pelarbroar (cirka fem meter över marken) ger en rad fördelar. Kostnaden tycks vara en sådan men den viktigaste är att med en brolösning så slipper vi den stora barriäreffekt som en markbyggd bana skulle skapa. En bana på marken kommer att skapa en enorm barriär i landskapet och kommer hindra både människors och djurs möjligheter att röra sig i landskapet. Så som Trafikverket har tänkt kring Götalandsbanan så kommer den att vara helt omgiven av stängsel och helt planskild och det kommer att göra barriäreffekterna mycket stora i naturen.

Jag hoppas, och tror, att Trafikverket noga utreder de olika alternativen men tycker att man verkligen ska studera möjligheterna att bygga en bana baserad på broar. En kostnadseffektiv bana är grunden för att den prismässigt ska kunna konkurrera med inrikesflyget.

En oklarhet är hur en brolösning påverkar bullret. Vi vet sedan studieresan i Tyskland att höghastighetståg bullrar mycket, och bullret kanske får en större spridning om banan placeras ovan mark? Bullerfrågan är en mycket viktig faktor i bygget av Götalandsbanan eftersom tåg i hög hastighet kommer passera städer och bostäder där vi vill att människor ska bo. Närhet till banan måste bli något positivt, inte tvärt om!

Avslutningsvis så tror jag att internationell konkurrens om att få bygga banan är något verkligt positivt för Sverige. Vi behöver få del av den kompetens som finns utrikes angående höghastighetsbanor samtidigt som vi kan pressa priset.

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar